KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2020 r. w tym skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, PPK w placówkach oświatowych, zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami

Sejm uchwalił, że z dniem 1 stycznia 2020 r. z minimalnego wynagrodzenia zostanie wyłączony dodatek stażowy. Dotąd wyłączone były tylko dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa oraz odprawy emerytalna i rentowa – do tej listy dojdzie dodatek stażowy. W związku z tym konieczne będą zmiany w regulaminach wynagradzania. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. do kwoty 2600 zł oznacza również podwyżkę płacy dla części nauczycieli.

Program szkolenia

 1. Wynagradzanie w oświacie w 2020 r.
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start”
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
   • wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
   • zmiany w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych
 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
 1. Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska
  • zmiana wymiaru etatu
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy
 1.  Awans zawodowy
  • otwarcie i realizacja stażu
  • postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne
  • zmiana wynagrodzenia
 1. Rozwiązanie stosunku pracy
  • przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  • przyczyny organizacyjne
 1. Jak wdrożyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK) – najważniejsze informacje
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch