WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2022 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian od 8.2022 r. (szkolenie 3-dniowe)

12.09.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Szkolenie 3-dniowe:

Dzień 1 - 12.09.2022 godz. 9.00 - 13.00Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty    Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 2 - 13.09.2022 godz. 9.00 - 13.00 Wynagrodzenia, czas pracy oraz zwolnienia od pracy pracowników w placówkach oświatowych   Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 3 - 26.09.2022 godz. 9.00 - 13.00  Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym  świadectwa pracyewidencja czasu pracy oraz dokumentacja urlopowa      Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

 

Można również zapisać się na każde szkolenie osobno.

Program szkolenia

 

12.09.2022 r. godz. 900– 1300

Dzień 1.  Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty

 1. Zatrudnianie pracowników oświaty
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
  • zatrudnianie pracowników samorządowych – omówienie procedur naboru na stanowiska urzędnicze (rodzaje umów o pracę)
 2. Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)
  • zmiana wymiaru etatu
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty
  • Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela
   • rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela
   • przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby
   • niezdolność do pracy
   • cofnięcie skierowania do nauczania religii
   • negatywna ocena pracy
   • niewykonanie badań profilaktycznych
  • Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi
   • porozumienie stron
   • wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia
   • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły
   • terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli
   • kryteria doboru do zwolnienia
   • współpraca ze związkiem zawodowym
   • stan nieczynny i odprawa

13.09.2022 r. godz. 900– 1300

Dzień 2. Wynagradzania, czas pracy oraz zwolnienia od pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych

 1. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • potrącenia w wynagrodzenia
 2. Wynagradzanie nauczycieli
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start”
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 3. Czas pracy pracowników oświaty
  • systemy i rozkłady czasu pracy (problematyka dnia wolnego za święto wypadające w sobotę w szkołach)
  • praca zdalna (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)
  • godziny nadliczbowe pracowników samorządowych
  • czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych)
 4. Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność
  • praca w czasie kwarantanny lub izolacji
 5. Zwolnienia od pracy
  • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
  • urlopy okolicznościowe
  • inne płatne zwolnienia od pracy
  • zwolnienia niepłatne
 6. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników od sierpnia 2022 r.
  • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
  • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
  • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • Urlopy ojcowskie
  • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
  • Nowe zapisy w świadectwach pracy

26.09.2022 r. godz. 900– 1300

Dzień 3. Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

 1. Dokumentacja pracownicza
  • okres przechowywania dokumentacji
  • formy prowadzenia dokumentacji
  • akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika
  • niszczenie dokumentacji
  • informacje przekazywane pracownikom przy rozwiązaniu stosunku pracy
  • przepisy przejściowe
 2. Dokumenty przechowywane w aktach osobowych
  • nowy podział akt osobowych
  • numeracja akt
  • rodzaje dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
   • Część A – rodzaje dokumentów dotyczących nawiązywania stosunków pracy
   • Część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, problematyka tworzenia podteczek
   • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym omówienie zasad wystawiania świadectw pracy, zwłaszcza w kontekście spraw sądowych, czy wystąpienia o świadectwo po ustaniu stosunku pracy)
   • Część D – dokumenty związane z karami nakładanymi na pracowników
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
  • odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli
 4. Dokumentacja urlopowa
  • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
   • nabywanie prawa do urlopu w szkołach
   • urlopy proporcjonalne nauczycieli
   • urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • urlopy kadry kierowniczej w szkołach
   • wymiar urlopu w placówkach nieferyjnych
  • Urlopy pracowników niepedagogicznych
   • wymiar urlopu
   • zasady udzielania urlopów, w tym sporządzanie planu urlopów
   • urlopu proporcjonalne
 5. Rejestr umów zawartych od 1.01.2022 r. Nowy obowiązek dla placówek oświatowych od 1.07.2022 r.
  • Obowiązek wprowadzania umów do rejestru – Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych
  • Jakie umowy dotyczące zatrudniania i innych spraw kadrowych znajdą się w rejestrze?
  • Co zawiera rejestr umów?
  • Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2022-09-12 799.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane