WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2023 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela (szkolenie 3-dniowe)

14.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Szkolenie 3-dniowe:

Dzień 1 - 14.03.2023 godz. 9.00 - 13.00Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty    Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 2 - 20.03.2023 godz. 9.00 - 13.00 Wynagrodzenia, czas pracy, awans zawodowy nauczycieli po nowemu oraz zwolnienia od pracy pracowników w placówkach oświatowych   Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 3 - 27.03.2023 godz. 9.00 - 13.00  Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym  świadectwa pracyewidencja czasu pracy oraz dokumentacja urlopowa      Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

 

Można również zapisać się na każde szkolenie osobno.

Program szkolenia

 

14.03.2023 r. godz. 900– 1300

Dzień 1.  Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty

 1. Zatrudnianie pracowników oświaty
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
  • zatrudnianie nauczycieli początkujących
  • zatrudnianie pracowników samorządowych – omówienie procedur naboru na stanowiska urzędnicze (rodzaje umów o pracę)
 2. Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)
  • zmiana wymiaru etatu
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty
  • Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela
   • rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela
   • przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby
   • niezdolność do pracy
   • cofnięcie skierowania do nauczania religii
   • negatywna ocena pracy
   • niewykonanie badań profilaktycznych
   • nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
  • Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi
   • porozumienie stron
   • wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia
   • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły
   • terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli
   • kryteria doboru do zwolnienia
   • współpraca ze związkiem zawodowym
   • stan nieczynny i odprawa

20.03.2023 r. godz. 900– 1300

Dzień 2. Wynagradzania, czas pracy, awans zawodowy nauczycieli po nowemu oraz zwolnienia od pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych

 1. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • potrącenia w wynagrodzenia
 2. Wynagradzanie nauczycieli
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start” wg zmienionych przepisów
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 3. Czas pracy pracowników oświaty
  • systemy i rozkłady czasu pracy (problematyka dnia wolnego za święto wypadające w sobotę w szkołach)
  • praca zdalna (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)
  • godziny nadliczbowe pracowników samorządowych
  • czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych, godzina na konsultacje)
 4. Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność
  • praca w czasie kwarantanny lub izolacji
 5. Zwolnienia od pracy
  • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
  • urlopy okolicznościowe
  • inne płatne zwolnienia od pracy
  • zwolnienia niepłatne
 6. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli po 1 września 2022 r.
  • Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Przygotowanie do zawodu nauczyciela – zasady, czas trwania
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • Zmiany w ocenie pracy nauczyciela

27.03.2023 r. godz. 900– 1300

Dzień 3. Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

 1. Dokumentacja pracownicza
  • okres przechowywania dokumentacji
  • formy prowadzenia dokumentacji
  • akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika
  • niszczenie dokumentacji
  • informacje przekazywane pracownikom przy rozwiązaniu stosunku pracy
  • przepisy przejściowe
 2. Dokumenty przechowywane w aktach osobowych
  • nowy podział akt osobowych
  • numeracja akt
  • rodzaje dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
   • Część A – rodzaje dokumentów dotyczących nawiązywania stosunków pracy
   • Część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, problematyka tworzenia podteczek
   • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym omówienie zasad wystawiania świadectw pracy, zwłaszcza w kontekście spraw sądowych, czy wystąpienia o świadectwo po ustaniu stosunku pracy)
   • Część D – dokumenty związane z karami nakładanymi na pracowników
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
  • odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli  (rozliczanie i ewidencjonowanie dodatkowej godziny „na konsultacje”)
 4. Dokumentacja urlopowa
  • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
   • nabywanie prawa do urlopu w szkołach
   • urlopy proporcjonalne nauczycieli
   • urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • urlopy kadry kierowniczej w szkołach
   • wymiar urlopu w placówkach nieferyjnych
  • Urlopy pracowników niepedagogicznych
   • wymiar urlopu
   • zasady udzielania urlopów, w tym sporządzanie planu urlopów
   • urlopu proporcjonalne
 5. Wzory dokumentów kadrowych 
 • Umowa o pracę
 • Akt mianowania
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Przeniesienie nauczyciela z art. 18 Karty Nauczyciela
 • Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 • Uzupełnienie etatu
 • Ograniczenie zatrudnienia
 • Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Informacja o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z art. 20 KN
 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu cofnięcia skierowania do nauczyciela religii
 • Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy
 • Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2023-03-14 799.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane