CZAS PRACY i jego ewidencjonowanie w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r.

Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m. in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników. 

Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego czy są to państwowe czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji.

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury

2. Czas pracy – podstawowe zagadnienia

 • pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
 • normy czasu pracy - czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe

3. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

4. Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy

5. Systemy czasu pracy i zasady ich stosowania w instytucjach kultury – podstawowy, równoważny, przerywany

6. Rozkłady czasu pracy

 • rozkład w regulaminie pracy
 • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego
 • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 • wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy lub zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy

7. Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy

8. Praca w godzinach nadliczbowych w instytucjach kultury

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej

9. Niepełny wymiar czasu pracy

 • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych
 • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę
 • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe

10. Praca w niedziele i święta

 • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych
 • brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli

11. Praca w porze nocnej

12. Czas pracy kadry kierowniczej w instytucjach kultury

13. Ewidencja czasu pracy

 • jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019 r.?
 • co w dokumentacji czasu pracy powinno się znajdować?
 • jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji? Kiedy zastosujemy ewidencję uproszczoną?
 • jaka jest funkcja listy obecności, a jaka ewidencji?
 • jakie są zasady przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 • jak długo i w jakiej formie należy przechowywać dokumenty dotyczące czasu pracy?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch