WEBINARIUM: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury – szkolenie 3-dniowe

Szkolenie 3-dniowe:

Dzień 1 - 3.02.2023 godz. 9.30 - 13.30 - Zamknięcie roku w instytucjach kultury    Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 2 - 23.02.2023 godz. 9.00 - 14.00 Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury   Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 3 - 27.01.2023 godz. 9.00 - 13.00  Podatek VAT w instytucjach kultury     Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

 

Można również zapisać się na każde szkolenie osobno.

Program szkolenia

3.02.2023 r. godz. 930– 1330

Dzień 1.  Zamknięcie roku 2022 w instytucjach kultury

 1. Wprowadzenie
 • czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie
  • zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego
  • określania zasad ustalania proporcji i prewskaźnika VAT
  • aktualizacji wzoru  stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień” – tu noty podatkowe
  • wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony”
  • określenia „poziomu istotności”
 1. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
 • aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
 • czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
 • procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • aktualizacja systemu kontroli zarządczej
 • porządkowanie „majątku” – w tym zbywanie zbędnych składników mienia
 1. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej” z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury
 • odpowiedzialność za inwentaryzacje
 • uproszenia w formach i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji
 • zasady organizacji inwentaryzacji
 • opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
 • powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
 • rola i uprawnienia biegłego rewidenta
 • dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja
 • terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
 • prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust.4 UoR (min. rezygnacja z tworzenia rezerw, ustalanie poziomu istotności) 
 • korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
 • wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
 • bilans instytucji kultury
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi  i dla Szefa KAS
 1. Prezentacja dotacji w księgach handlowych – przykłady ewidencji bilansowej
 2. Sprawozdanie z działalności – ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
 • plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych
 1. Umowy cywilno-prawne – obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
 • koszty uzyskania przychodów – projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP
 • propozycja „ozusowania” wszystkich umów cywilno-prawnych od 2023 r.
 1. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0
 2. Konsultacje
 • JPK a instytucje kultury
 • zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury
 • Polski Ład
 • SLIM VAT

23.02.2023 r. godz. 900– 1400

Dzień 2. Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury

 1. Podatek CIT w instytucjach kultury
 • Specyfika instytucji kultury na gruncie podatku CIT
 • Praktyczne zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o podatku CIT w instytucjach kultury
 • Pozostałe zwolnienia z podatku CIT mogące mieć zastosowanie w instytucjach kultury
 • Przychody z tytułu działalności gospodarczej wyłączone ze zwolnienia
 • Zasady rozliczeń dotacji celowych w instytucjach kultury
 • Kwalifikacja podatkowa kosztów w instytucjach kultury
 • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • koszty eksploatacji samochodów w podatku CIT
 • koszty reprezentacji w instytucjach kultury
 • pozostałe koszty
 • Pozastatutowe przychody i koszty w instytucjach kultury
 • Zasady rozliczania strat podatkowych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury
 • Środki trwałe w instytucjach kultury
 •  Czy instytucja kultury może być małym podatnikiem?
 •  Rozliczenie zaliczek w podatku CIT
 •  Tarcza antycovidowa w instytucjach kultury
 •  Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez instytucje kultury (przykład)
 • znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
 • przychody zwolnione z opodatkowania
 • przychody niepodlegające opodatkowaniu
 • przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
 • dochody wolne od podatku
 • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • koszty innych lat
 • korekty przychodów i kosztów
 • kalkulacja podatku
 •  Podatek u źródła (WHT)
 • zasady poboru podatku
 • główny przedmiot opodatkowania w przypadku instytucji kultury
 • honoraria artystów
 • wynagrodzenie pośredników
 • wymiana kulturalna
 • certyfikat rezydencji
 • zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zmiany wprowadzone pakietem Polski Ład
 1. Polski Ład w instytucjach kultury
 • Ulga wspierająca kulturę – nowe możliwości dla instytucji kultury
 • Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
 • Czy podatek minimalny może dotyczyć instytucji kultury?
 • Zmiany w podatku u źródła z uwzględnieniem specyfik instytucji kultury
 • Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Zmiany w kosztach finansowania dłużnego
 1.     Zmiany w podatku CIT do 2023 roku – Polski Ład 3.0
 • Zmiany w podatku u źródła (WHT)
 • Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie – czy są ukryte konsekwencje?
 • Podatek minimalny – zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania
 • Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT
 • Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych
 • Korekta przepisów w zakresie cen transferowych
 • Doprecyzowanie  zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA)
 • Ulga na złe długi –  modyfikacja przepisów (likwidacja załącznika)
 • Korekta przepisów o spółkach holdingowych
 •  Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 •  Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej – doprecyzowanie zasad rozliczania strat podatkowych
 •  Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej
 •  Pozostałe zmiany
 1.  Polski Ład 2.0 z punktu widzenia instytucji kultury jako płatnika
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz hipotetyczny podatek należny – czy są konsekwencje dla płatnika?
 • Obniżenie stawki PIT do 12 %
 • Uchylenie obowiązku „podwójnego” liczenia zaliczek dla pracowników – czy są konsekwencje dla płatnika?
 • Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – nowy PIT-2
 1. Odpowiedzi na przesłane pytania

27.01.2023 r. godz. 900– 1300

Dzień 3. Podatek VAT w instytucjach kultury

1. Zmiany wprowadzone i projektowane do wprowadzenia w latach 2020 - 2023

 • Polski Ład
 • Krajowy System e-Faktur
 • Zmiany JPK_VAT od 1.01.2022 r.
 • SLIM VAT 3 (poprawa płynności finansowej, szerszy zakres zwolnień z VAT, mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT, prostsze fakturowanie i mniej obowiązków)
 • SLIM VAT i SLIM VAT 2
 • Kasy fiskalne 
 • Mechanizm split payment tzw. model podzielnej płatności
 • JPK obligatoryjne i fakultatywne
 • Nowa matryca VAT i WIS
 • Ulga na złe długi w okresie pandemii
 • Uprawnienie KAS w zakresie rejestracji podatników VAT
 • Biała lista podatników
 • Wprowadzenie elektronicznego wykazu podatników wykreślonych z rejestru podatników  
 • Brak możliwości wystawiania faktur VAT do paragonów bez numeru NIP nabywcy
 • Ulga na złe długi w okresie pandemii,
 • Zasady anulowania faktur a wymogi JPK
 • Zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP
 • Zmiany w opodatkowaniu bonów

2. Zmiany podatku VAT we wcześniejszych latach a praktyka?

 • Dodanie przepisów o dodatkowych zobowiązaniach podatkowych (sankcje w VAT)
 • Dodanie przepisów określających nowe przesłanki wykreślenia podatników z rejestru VAT
 • Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT
 • Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego

3. Instytucje kultury a podatek VAT

 • Instytucja kultury jako czynny podatnik VAT
 • Instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe z VAT

4. Usługi kulturalne i ich opodatkowanie

 • Usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • Usługi wstępu
 • Opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna np. sportowej
 • Obowiązek podatkowy VAT a usługi kulturalne

5. Podatek VAT a dotacje i wydatki finansowane z dotacji

 • Dotacje organizatorów a VAT
 • Dotacje inwestycyjne a prewskaźnik

6. Podatek VAT a nieodpłatne świadczenie usług

 • Sponsoring a usługi wzajemne
 • Przekazywanie nagród

7. Podatek VAT w przypadku wykorzystywania towarów i usług do działalności gospodarczej i poza taką działalnością

 • Działalność „mieszana” a VAT i proporcje
 • Działalność „mieszana” a VAT i zasady określania pre-współczynnika VAT   
 • Instytucje kultury a centra usług wspólnych i rozliczanie VAT
 • Instytucja kultury a jednolite pliki kontrolne - prezentacja praktycznych rozwiązań

8. Działalność gospodarcza Instytucji kultury

 • Wynajem pomieszczeń a opodatkowanie VAT kosztów mediów
 • Problemy z „odwrotnym obciążeniem”

9. Kasy rejestrujące w Instytucjach kultury

 • Zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych

10. Samochody osobowe a warunki odliczania VAT od zakupu i wydatków eksploatacyjnych

11. Faktury VAT i zasady dokonywania korekt podatku naliczonego VAT

12. Umowa użyczenia nieruchomości na rzecz instytucji kultury a VAT

13.  Konsultacje, pytania i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16