Zamknięcie roku 2019 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT oraz CIT – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach w tym najważniejszych zmian w podatkach, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r.

 

Program szkolenia

1. Sprawozdanie finansowe w podmiotach leczniczych za 2019 r.  - ZMIANA FORMY SPRAWOZDANIA - forma ustrukturyzowana xml

 • Omówienie istotnych zmian w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
 • Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – dobre praktyki
 • Podpisywanie i składanie sprawozdania finansowego
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów – procedura, udokumentowanie, rozliczenie
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych
 • Rachunek przepływów pieniężnych – podejście praktyczne

2. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 r.

 • Omówienie zeznania CIT 8 za 2019 r. – omówienie przypadków występujących w podmiotach leczniczych
 • Przychody podatkowe
 • Koszty podatkowe zmiany w przepisach od 2019 r.
 • Zmiany – najnowsze interpretacje
 • Zeznanie podatkowe CIT 8  za 2019 r. – zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa – aspekty praktyczne

3. Istotne aspekty podatku VAT – podejście praktyczne

 • VAT – omówienie istotnych zmian w 2019 r.  a także planowanych w 2020 r.
 • Obowiązek podzielonej płatności split payment – ważna zmiana od 1 listopada 2019 r.
 • Likwidacja odwrotnego obciążenia
 • Roczna korekta podatku od towarów i usług
 • Struktura sprzedaży - odliczanie VAT według struktury sprzedaży - zasady obliczania proporcji
 • Prewspółczynnik – dobór metody, przypadki zastosowania – omówienie przepisów w zakresie częściowego odliczenia podatku
 • Zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT
 • Sankcje w podatku VAT

4. Planowane zmiany w podatkach w 2020 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch