ŚWIADCZENIA RODZINNE ze szczególnym uwzględnianiem ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH

Od 1.11.2019 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych. Szkolenie obrazowo pokazuje zmiany, jakie weszły na przestrzeni ostatnich lat oraz przede wszystkim przedstawia tryb i zasady postępowania konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym przede wszystkim zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Na szkoleniu omówimy:

 • zagadnienia dotyczące ustalenia sytuacji dochodowej w rodzinie,
 • w jaki sposób ustalić dochód uzyskany i utracony w sytuacji częstych zmian zatrudnienia?
 • jak czytać zaświadczenia od Komornika dotyczące egzekucji alimentów w roku bazowym?
 • jak postępować w sytuacji wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzinnego – w sytuacji przyznania prawa z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”?
 • świadczenie rodzicielskie, a umowa zlecenia/ umowa o dzieło – jak postępować?
 • kiedy przysługują świadczenia pielęgnacyjne na dorosłe dzieci?
 • zależność między przyznaniem zasiłku pielęgnacyjnego, a datą powstania niepełnosprawności

Przedstawimy szereg sytuacji praktycznych (kazusy), jakie mogą pojawić się na etapie prowadzonych postepowań wraz z proponowanymi ich rozwiązaniami.

Program szkolenia

1. Rodzaje świadczeń rodzinnych – ogólne zasady ich przyznawania

2. Świadczenia rodzinne w tym kwestie elektronicznego składania wniosków:

 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych – omówienie poszczególnych wniosków
 • Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym – jakie trudności mogą występować i jakie rozwiązania zastosować w różnych rodzajach wniosków?
 • Ponaglenie – czy jest do uniknięcia? Jak postąpić w sytuacji wniesienia ponaglenia?

3. Zasiłek rodzinny - zasady, kryteria i problemy w zakresie przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku:

 • Kto jest uprawniony do zasiłku?
 • Jak postępować z cudzoziemcami – po spełnianiu jakich warunków możliwe jest przyznanie prawa cudzoziemcom? Jakie dokumenty są konieczne?
 • Kiedy prawo do zasiłku nie przysługuje?
 • Czy zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę 17 letnią ma wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego?
 • Jak ustalić wysokość dochodu?
 • Jak zweryfikować wątpliwości w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem?
 • Jak sprawdzić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach
 • Co w przypadku wystąpienia sytuacji marnotrawienia środków?
 • Czy praca u tego samego pracodawcy zawsze oznacza brak możliwości utraty dochodu?
 • Czy sprawowanie opieki naprzemiennej nad dzieckiem ma wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy z zaświadczenia Komornika wynika, że w roku bazowym wyegzekwowana była kwota alimentów – a Wnioskodawczyni miała w tym czasie przyznane i wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak ustalić prawo do zasiłku rodzinnego w razie przekroczenia kryterium dochodowego - zasada „złotówka za złotówkę”. Jak wyliczyć wysokość świadczenia do wypłaty? Jak postępować w sytuacji wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, przyznanego z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”?

4. Świadczenie rodzicielskie – warunki w jakich przysługuje i zasady jego przyznania

 • Kto jest uprawniony do zasiłku?
 • Jakie warunki należy spełnić  i jakie są zasady postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego?
 • Kiedy nie przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?
 • Jakie czynności należy podjąć w sytuacji złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego przez ojca dziecka?

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”)

 • Kto jest uprawniony do zasiłku?
 • Jakie trudności mogą wystąpić w trakcie postępowania o ustalenie prawa do „becikowego”?
 • Jak należy postąpić w sytuacji złożenia wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - przez matkę dziecka legitymującą zaświadczenia lekarskiego wystawionego za granicą?

6. Świadczenia pielęgnacyjne – kto jest uprawniony i jak postępować w przypadku:

 • zasiłku pielęgnacyjnego;
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • świadczenia pielęgnacyjnego

7. Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować?

 • Jaki jest tryb postępowania w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiłek rodzinny, a jaki w sytuacji osoby wnioskującej o ustalenie takiego prawa?

8. Wzruszenie decyzji ostatecznej – jak wygląda procedura postepowania:

 • W jakich warunkach następuje uchylenie prawa do zasiłku rodzinnego?
 • Jakie czynności należy podjąć?
 • Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy?
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?
 • Jak należy postąpić w sytuacji stwierdzenia, że w okresie pobierania zasiłku rodzinnego Wnioskodawczyni była pozbawiona praw rodzicielskich o czym nie poinformowała organu – nieważność decyzji czy wznowienie postępowania?

9. Trudności związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na okres zasiłkowy 2019/2020

 • praktyczne rozwiązania

10. Jak wyglądają  procedury postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia?

 • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 kodeksu postepowania administracyjnego?
 • Czynności podejmowane przez organ I instancji w związku z odwołaniem?
 • Rodzaje rozstrzygnięć SKO – jakie wywołują skutki i obowiązki po stronie organu I instancji?

11. Jak wyglądają procedury postępowania w sytuacji konieczności dochodzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

 • Kiedy mówimy o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych?
 • Jakie czynności należy podjąć w toku postepowania administracyjnego?
 • Działania jakie podejmuje organ w sytuacji, w której decyzja ustalająca i zobowiązująca do zwrotu stała się ostateczna?
 • Umorzenie należności – w jakich warunkach jest możliwe?
 • Czy umorzenie należności nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla pracownika?
 • Dlaczego warto przeprowadzić przesłuchanie strony w sytuacji złożenia wniosku o umorzenie należności?

12. Zmiany w przepisach istotne dla ustalenia prawa do poszczególnych rodzajów świadczeń rodzinnych

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych.
 • Praktyczne spojrzenie na materię związaną ze świadczeniami rodzinnymi w tym omówienie wzorów dokumentów;
 • Omówienie sytuacji przykładowych trudności związanych z ustaleniem prawa do  świadczeń rodzinnych (kazusy) wraz z podaniem propozycji ich rozwiązania.
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch