Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej - warsztaty – jak wprowadzać dane do nowego systemu?

Każdy uczestnik może przynieść swój laptop. Szkolenie prowadzone jest w rzeczywistej aplikacji SIO danej jednostki. Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Przedstawimy strukturę, organizację oraz zasady działania nowego SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy.

System SIO to aplikacja stale modernizowana i zmieniana.  SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie ma na celu ułatwienie pracy z tym programem, do którego na bieżąco wprowadzane są nowe funkcjonalności.

Program szkolenia

1.    Zmodernizowane SIO – przegląd aktów prawnych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020
2.    Terminy przekazywania danych do SIO
3.    Składanie wniosku o dostęp - dyrektor szkoły, pracownik szkoły
4.    Cofanie upoważnień – odpowiedzialność dyrektora w kontekście RODO
5.    Wzory upoważnień
6.    Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały, raporty)
7.    Wprowadzanie danych do SIO oraz ich przechowywanie
8.    Moduł danych dziedzinowych szkoły
9.    Moduł uczeń – weryfikacja danych
10.     Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały dodatkowe)
11.    Specyfika oddziału – języki obce nauczane w oddziale
12.    Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu
13.    Zakładanie oddziałów: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, oddziały wczesnego wspomagania rozwoju, kursy kwalifikacyjne, oddział przygotowawczy
14.    Oddziały w przedszkolu (oddział zero, oddział poniżej zero)
15.    Nauka ucznia, obowiązek szkolny, przedszkolny, nauki
16.    Rejestracja orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
17.    Moduł nauczyciel – jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
18.    Wprowadzanie umów nauczycieli – tygodniowy wymiar zajęć, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa
19.    Przypisywanie obowiązków nauczycielom
20.    Pozostałe dane
21.    Moduł dane zbiorcze – dane, które będziemy wprowadzać (księgowa, kierownik gospodarczy, bibliotekarz)
22.    Rejestrowanie danych o pomieszczeniach w obecnej wersji zmodernizowanego SIO
23.    Konsekwencje niewprowadzenia danych, wprowadzenia danych błędnych oraz nieterminowość we wprowadzaniu danych

Adresaci szkolenia:
Zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli, Sekretarzy, Pracowników działu kadr i płac, Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i kanapkowy