WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu zasiłkowego 2020/2021 i 2021/2022. Nowe obowiązki nałożone na OPS związane z NFOŚiGW

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji oraz sprawdzania dokumentów. Odpowiedzi na najczęściej występujące zagadnienia udzielimy zbiorczo i roześlemy do Państwa do 7 dni po webinarium drogą mailową. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania i rozesłany mailem po webinarium

Program szkolenia

 1. Najnowsze zmiany dotyczące  świadczeń rodzinnych – ustawa z dnia 24.06.2021 r.  (Dz.U. 2021 poz. 1162)
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku – zmiana dotycząca osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 • Ujednolicenie zapisów dotyczących utraty dochodu z działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – jak postępować w sytuacji gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP?
 • Ujednolicenie zapisów dotyczących utraty dochodu z działalności gospodarczej
 • Jak postępujemy w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne?
 • Jakie Organ podejmuje działania w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 1. Sytuacja formalno-prawna OPS w czasie stanu epidemii
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej wpływ na prowadzone przez Organ postępowania administracyjne –  aktualny stan
 • Regulacje prawne odnoszące się do prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Obowiązki nakładane na Organ
 • Wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących Organu – czy nadal obowiązują takie regulacje?
 1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w czasie stanu epidemii – zagadnienia szczegółowe, stan obecny
 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia?
 • Czy możliwa jest wypłata świadczenia w sytuacji gdy decyzja nie jest ostateczna?
 • Czy oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji jest prawnie skuteczne?
 • Utrata ważności karty pobytu w przypadku Wnioskodawcy będącego cudzoziemcem – jak postępować?
 • Jak postąpić w sytuacji wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kwestie praktyczne i omówienie występujących trudności
 • Postępowanie dotyczące dłużnika alimentacyjnego – zasady i procedura aktualnie obowiązująca.
 • Jak należy liczyć dochód – przede wszystkim w kontekście utraty wynagrodzenia w związku ze stanem epidemii?
 • Katalog dochodów – w tym m. in. 13 emerytura, ulga dla młodych, dodatek solidarnościowy – jak postępować przy ustalaniu prawa do świadczeń?
 • Przykłady – omówienie sytuacji praktycznych związanych z liczeniem dochodu.
 1. Świadczenia uzależnione od niepełnosprawności – sytuacja w czasie stanu epidemii. Stan obowiązujący
 • Sytuacje w jakich następuje przedłużenie ważności orzeczeń związanych z niepełnosprawnością, w tym wydanych przez ZUS.
 • Jakie Organ powinien podjąć działania z urzędu w celu weryfikacji osób uprawnionych?
 • Czy konieczny jest wniosek o przedłużenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności?
 • Procedura postępowania – zarys
 • Czy należy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji i zawiadomić o tym stronę?
 • Jak należy ustalić czy spełnione są warunki ustawowe związane z przyznaniem prawa do świadczenia?
 • Jak postępować w sytuacji wygaśnięcia decyzji administracyjnej (ze względu na upływ czasu na jaki została przyznana) przyznającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – czy jest możliwa jej zmiana?
 • Na jaki czas przyznać prawo do świadczenia?
 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności?
 • Przykłady – omówienie bieżących sytuacji praktycznych.
 1. Nowe obowiązki nałożone na Ośrodek Pomocy Społecznej związane z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • Podstawa prawna nakładająca nowe zadanie na Ośrodki
 • Definicje pojęć
 • Jakie przepisy stosować w związku z koniecznością wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • Czy liczyć dochód uzyskany i utracony?
 • Tryb postępowania
 1. Co po Covid-19?
 • O czym należy pamiętać w związku z zakończeniem stanu epidemii?
 • Jakie należy podjąć działania, aby nic nie umknęło?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16