WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2023 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

Program szkolenia

1. Zmiany od 27.01.2023 r. w zakresie przyjmowania wniosków
2. Problematyka usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków. Administracyjne kary pieniężne wymierzane przez Konserwatora
3. Pojęcia podstawowe – drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
4. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia
a) drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
b) krzewy w skupiskach do 25 m2
c) drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
d) problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
e) usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
f) problematyka złomów i wywrotów
5. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -  instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową
6. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewódzki konserwator zabytków
a) kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
b) uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
7. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.)
8. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną. Problematyka przesadzanie drzew
9. Procedura wydawania decyzji (oględziny – w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe – w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1.6.2017 r. przepisów KPA dot. wycinki zieleni
10. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków – czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
11. Ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
12. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni
a) powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
b) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis, 
c) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych, 
d) ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8 
13. Ochrona zieleni a inne ustawy – usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
14. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu 
15. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
16. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych
17. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
a) usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
b) zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony) – kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
c) inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
d) uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
e) wysokość kary- zasada, wyjątki, kara na raty
f) odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
g) nowe delikty – usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
18. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie –  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
19. Problematyka pomników przyrody – ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.