WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2020 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

22.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

 

Program szkolenia

1. Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dot. usuwania zieleni

2. Opłaty za usunięcie zieleni

3. Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków

4. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:

  a) drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
  b) krzewy w skupiskach do 25 m2
  c) drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
  d) problematyka drzew i krzewów  owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni

 

5. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową

6. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  a) wójt, burmistrz, prezydent miasta
  b) starosta
  c) marszałek województwa
  d) wojewódzki konserwator zabytków
  e) kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
  f) uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym

7. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.,  udział organizacji ekologicznych na prawach strony

8. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną

9. Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni

10. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.

11. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych

12. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  a) powrót do opłat  określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  b) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  c) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  d)
ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt  7 i 8

13. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy

14. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu

15. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody

16. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.

17. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  a) usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
  b) zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  c) inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  d) uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  e) wysokość kary- zasada
  f) wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
  g) rozkładanie kary na raty
  h) odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
  i) nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia

18. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie-  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody

19. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop

20. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
2020-10-22 259.00 zł netto + 23% VAT *
Webinarium rozpoczną się o godz. 9:00 i zakończą się o godz. 12:00.
 
Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji szkolenia (indywidualny kod dostępu).


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane