WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą nadliczbową.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany w formie elektronicznej

Program szkolenia

 

 

 1. Jak organizować czas pracy pracowników podmiotów leczniczych w dobie koronawirusa?
  • praca zdalna i teleporady – zasady, regulaminy, bezpieczeństwo
  • dopuszczalność polecania pracy zdalnej pracownikom podmiotów leczniczych,
  • zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników pracujących zdalnie
  • zasady potwierdzania obecności w pracy i podpisywanie list obecności przez pracowników pracujących zdalnie
  • przestój i praca rotacyjna – wpływ na czas pracy pracowników i ich wynagrodzenie za pacę
 2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych
  • system podstawowy i równoważny wynikający z ustawy o działalności leczniczej
  • dopuszczalność stosowania niewskazanych w ustawie o działalność leczniczej systemów czasu pracy
 3. Norma a wymiar czasu pracy
  • normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych
  • normy czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
  • czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym
 4. Elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników podmiotów leczniczych  
  • zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego
  • doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy pracowników
  • okres rozliczeniowy czasu pracy  jako element elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników i jego rozliczania
 5. Panowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych  -  tworzenie rozkładów czasu pracy
  • ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy,
  • obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy,
  • dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy,
  • obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.
 6. Maksymalna norma dobowa i przecięta norma tygodniowa
  • zasady planowania i rozliczania czasu pracy w dobie i tygodniu;
  • zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Planowanie i rozliczanie dyżurów medycznych.
  • dyżur medyczny a czas pracy
  • dyżur a praca nadliczbowa i nocna
  • wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
  • zasady planowania i wynagradzania dyżurów medycznych pełnionych przez lekarzy rezydentów
 8. Klauzula opt-out
  • wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
  • klauzula opt-out a normy czasu pracy
  • wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
  • stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out
 9. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
  • dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
  • zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru.
 10. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 11. Doba pracownicza i jej wpływ na planowanie czasu pracy. 
  • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym; 
  • ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.
 12. Praca w godzinach nadliczbowych, soboty, niedziele, święta, i w porze nocnej
  • zasady jej planowania i rozliczania w kontekście problematyki wymiaru czasu pracy pracowników.  
 13. Tworzenie harmonogramów czasu pracy. 
 14. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16