WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH w 2022 z uwzględnieniem czasu pracy kierowców karetek i planowanych zmian

Aktualne szkolenie - Sprawdź datę i szczegóły  >>>

 

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą nadliczbową.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany w formie elektronicznej

Program szkolenia

 

 1. Jak organizować czas pracy pracowników podmiotów leczniczych?
 • praca zdalna i teleporady – zasady, regulaminy, bezpieczeństwo
 • dopuszczalność polecania pracy zdalnej pracownikom podmiotów leczniczych
 • zasady potwierdzania obecności w pracy i podpisywanie list obecności przez pracowników pracujących zdalnie
 • przestój i praca rotacyjna – wpływ na czas pracy pracowników i ich wynagrodzenie za pacę

 

 1. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych
 • system podstawowy i równoważny wynikający z ustawy o działalności leczniczej
 • dopuszczalność stosowania niewskazanych w ustawie o działalność leczniczej systemów czasu pracy

 

 1. Norma a wymiar czasu pracy
 • normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych
 • normy czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
 • czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

 

 1. Elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników podmiotów leczniczych  
 • zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego
 • doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy pracowników
 • okres rozliczeniowy czasu pracy  jako element elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników i jego rozliczania

 

 1. Panowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych – tworzenie rozkładów czasu pracy
 • ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy
 • obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy
 • obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników

 

 1. Maksymalna norma dobowa i przecięta norma tygodniowa
 • zasady planowania i rozliczania czasu pracy w dobie i tygodniu
 • zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy

 

 1. Planowanie i rozliczanie dyżurów medycznych
 • dyżur medyczny a czas pracy
 • dyżur a praca nadliczbowa i nocna
 • wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
 • zasady planowania i wynagradzania dyżurów medycznych pełnionych przez lekarzy rezydentów

 

 1. Klauzula opt-out
 • wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
 • klauzula opt-out a normy czasu pracy
 • wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
 • stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt-out

 

 1. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
 • dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
 • zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru

 

 1. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych
 • zasady planowania i wynagradzania za czas gotowości
 • rozliczanie pracy faktycznie wykonywanej

 

 1. Czas pracy kierowców karetek pogotowia
 • według jakich przepisów należy organizować czas pracy kierowców – ustawy o działalności leczniczej czy ustawy o czasie pracy kierowców?
 • zasady planowania czasu pracy: dopuszczalne systemy czasu pracy, maksymalny dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
 • dyżur kierowcy karetki
 • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • praca w godzinach nadliczbowych – zasady rekompensaty
 • omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości oraz stosowanych środków prawnych przez organy kontroli

 

 1. Doba pracownicza i jej wpływ na planowanie czasu pracy
 • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym
 • ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP

 

 1. Praca w godzinach nadliczbowych, soboty, niedziele, święta, i w porze nocnej
 • zasady jej planowania i rozliczania w kontekście problematyki wymiaru czasu pracy pracowników

 

 1. Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 

 1. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych
 2. Planowane zmiany w zakresie czasu pracy w 2022 r. - elastyczne rozkłady czasu pracy pracowników

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16