CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE W OŚWIACIE w 2019 i 2020 r. W KONTEKŚCIE ZMIAN w 2019 r.

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Regulacja czasu pracy nauczycieli to regulacja szczególna, w większości przypadków wyłączająca zastosowanie przepisów powszechnego prawa pracy o czasie pracy.

Wiele pytań budzą kwestie:

-  pracy nauczyciela w dniu wolnym od pracy np.  wycieczki szkolne,

łączenia pensum przez nauczycieli,

-  podwyższenia pensum a godzin ponadwymiarowych,

-  przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych,

-  realizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli i dyrekcję,

ewidencji czasu pracy dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi,

form rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników niepedagogicznych,

-  usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

-  urlopów wypoczynkowych nauczycieli (w placówkach feryjnych i nieferyjnych).

 

Program szkolenia

1.    Pojęcie czasu pracy

 • okresy zaliczane do czasu pracy (problematyka gotowości do pracy, prywatnych wyjść z pracy)
 • okresy niewliczane do czasu pracy

 2.    Systemy czasu pracy

 •  miejsce i sposób określenia systemów czasu pracy obowiązujących u danego pracodawcy
 •  podstawowy czas pracy (problem doby pracowniczej)
 •  równoważny czas pracy
 •  elastyczne systemy czasu pracy (rodzaje i sposoby wprowadzania)
 •  okresy rozliczeniowe

 3.    Obliczanie wymiaru czasu pracy

 •  odrębności dotyczące nauczycieli
 •  dzień wolny za święto

 4.    Rozkłady czasu pracy

 •  sposób uregulowania
 •  informowanie pracowników
 •  dobowe i tygodniowe normy odpoczynku

 5.    Godziny nadliczbowe

 • definicje
 •  odrębności dotyczące pracowników samorządowych
 •  wynagrodzenie
 •  praca w niedziele i święta

 6.    Usprawiedliwianie nieobecności

 •  zasady
 •  tryb określenia
 •  dowody usprawiedliwiające nieobecność

 7.    Zwolnienia od pracy

 • nowe zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14 i odrębności dotyczące nauczycieli
 • zwolnienie w okresie wypowiedzenia umowy
 • urlopy okolicznościowe
 • inne płatne zwolnienia od pracy
 • zwolnienia niepłatne

 8.    Czas pracy nauczycieli

 •  zakres obowiązków realizowanych w ramach czasu pracy
 •  czas pracy nauczycieli wspomagających i specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów)
 •  ustalanie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego godziny o różnym pensum, problem pensum dla zajęć rewalidacyjnych,
 •  normy czasu pracy nauczycieli z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 •  rejestrowanie czasu pracy nauczycieli

 9.    Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

 •  definicje
 •  zasady przydzielania, limity, kadra kierownicza w szkołach
 •  godziny realizowane w innym pensum
 •  gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych
 •  godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w wynagrodzeniu urlopowym

 10.     Problematyka czasu pracy nauczyciela na „zielonej szkole” i wycieczkach

 •  uregulowania prawne
 •  wynagrodzenie dodatkowe, czas wolny

11. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 1.1.2019 r.

 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach od 1.1.2019 r.?
 • Co w dokumentacji czasu pracy powinno się znajdować?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji? Kiedy zastosujemy ewidencję uproszczoną?
 • Jaka jest funkcja listy obecności, a jaka ewidencji?
 • Jakie są zasady przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 • Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać dokumenty dotyczące czasu pracy?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy