Rewolucyjne ZMIANY w zasadach działania ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. nowych możliwości tworzenia związków zawodowych przez zleceniobiorców i jednoosobowe działalności gospodarcze, nowych zasad osiągania reprezentatywności przez związki, kontroli sądowej liczebności związkowców, rozszerzenia możliwości prowadzenia sporu zbiorowego i akcji protestacyjno- strajkowych.

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego z pracodawcą.

Program szkolenia

1. Rewolucyjne zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych

a.    Nowe zasady dotyczące związkowców – nie pracowników
b.    Reprezentatywny związek zawodowy – nowe definicje
c.    Nowe zasady dotyczące sporów zbiorowych
d.    Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych na czynności związkowe
e.    Nowe sankcje dla pracodawcy i związków zawodowych
f.    Zmiany zasad dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji
g.    Nowa rola Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach związkowych
h.    Nowe zasady dotyczące kontroli liczebności związkowców w zakładzie
i.    Kontrole sądowe związku zawodowego

2. Powstanie związku zawodowego

a.    Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?
b.    Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
c.    Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego „w organizacji”?
d.    Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie powstał pełnoprawny związek zawodowy?
e.    Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?

3. Uprawnienia działaczy związkowych w zakresie ochrony szczególnej przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej

a.    Jakie są zasady ustalania liczby chronionych związkowców?
b.    W jaki sposób związek zawodowy powinien wskazać chronionych działaczy?
c.    Jak sporządzić zapytanie o zgodę na zwolnienie chronionego działacza?
d.    Jakie sytuacje uzasadniają uchylenie ochrony szczególnej związkowca?
e.    Jak powinno wyglądać udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej?
f.    Precedensy Sądu Najwyższego – jak zwolnić z pracy szczególnie chronionego związkowca?

4. Działania związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych

a.    Jakie są zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień pracowników?
b.    Jak sporządzać pisma zawiadamiające związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika?
c.    Jak sformułować zapytanie o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy?
d.    Przy których umowach konsultacja nie jest wymagana?
e.    Na czym polega reprezentacja związkowa w sprawach indywidualnych pracowników nie objętych ochroną szczególną?
f.    W jakich okolicznościach i w jaki sposób pracodawca powinien informować związek zawodowy o karze porządkowej nałożonej na pracownika?

5. Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych

a.    Jak tworzyć porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych w trudnej sytuacji zakładu pracy?

6. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i BHP

a.    Jakie są uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?
b.    Jaka jest rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?
c.    Na czym powinna polegać współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy?
d.    Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej:
e.    Jakie są zasady ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych?
f.    Jakie są zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich?
g.    Jak powinna być sformułowana zgoda pracownika na potrącanie składki związkowej?

7. Spory zbiorowe: Zasady prowadzenia sporu zbiorowego

a.    Kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy? Jakie żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego?
c.    Kiedy spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny? Jak sporządzić porozumienie kończące spór zbiorowy?
e.    Kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności?
f.    Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
g.    Strajk i strajk ostrzegawczy – pułapki prawne dla ich organizatorów

8. Zwolnienia grupowe

a.    Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych?
b.    Jakie pisma powinny być sporządzenia dla związków w razie zwolnień grupowych?

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch