Zmiany w KARCIE NAUCZYCIELA od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela, nowe przepisy dotyczące nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – uchwalona przez Sejm i Senat)
Nauczyciele mają otrzymywać jednakowy dodatek za wychowawstwo. Najmłodszym nauczycielom będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie socjalne "na start". Szczególną uwagę należy poświęcić przepisom przejściowym, czyli relacji między stosowaniem przepisów dotychczasowych i obowiązujących od 1 września 2019 r.

Program szkolenia

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. Stosowanie przepisów przejściowych

1.    Zmiany zasad ustalania oceny pracy nauczyciela i dyrektora

 • Ocena pracy nauczyciela niezależna od awansu zawodowego
 • Wszczęcie postępowania. Terminy. Wyłączenie okresów absencji
 • Zakres realizacji obowiązków określonych w art. 6 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 5 ustawy – Prawo oświatowe
 • Odwołanie, tryb i terminy
 • Stosowanie przepisów dotychczasowych i obowiązujących (przepisy przejściowe)

2. Awans zawodowy

 • Skrócenie ścieżki awansu
 • Warunki nadania kolejnych stopni awansu
 • Okresy karencyjne między jednym a drugim stopniem
 • Status i zadania opiekuna stażu
 • Procedura i terminy składania wniosków
 • Ocena dorobku zawodowego. Opiniowanie
 • Odwołanie od oceny dorobku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • Dodatkowy staż
 • Zatrudnienie w kilku szkołach a procedura awansowa
 • Skład komisji kwalifikacyjnej
 • Zasady awansowania dyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych
 • Przepisy przejściowe

3. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

 • Nowa, skrócona umowa stażowa
 • Nawiązywanie umowy o pracę na czas określony w Karcie Nauczyciela
 • Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony lub mianowanie
 • Wyłączanie niektórych umów z zasady ciągłości zatrudnienia
 • Terminy stosowania nowych przepisów

4. Wynagrodzenie

 • Zmiana zasad wypłacania dodatku funkcyjnego
 • Wprowadzenie „Świadczenia na start” dla stażystów
 • Dotacje związane z realizacją zadań doradcy metodycznego

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna

 • Kara porządkowa a postępowanie dyscyplinarne
 • Popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
 • Zawieszenie przedawnienia w przypadku popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Przepisy przejściowe
Szczególną uwagę należy poświęcić przepisom przejściowym, czyli relacji między stosowaniem przepisów dotychczasowych i obowiązujących od 1 września 2019 r. Te kwestie reguluje art. 8 - 16 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie od 1 września 2019 r.
Dotyczą one przede wszystkim oceny pracy, awansu zawodowego, umowy o pracę i wynagrodzenia.

Zgłoś się na szkolenie