WEBINARIUM: Kadry i płace w placówkach oświatowych w 2022 r. Sygnaliści – Zmiany w zasiłkach chorobowych – Projektowane zmiany w prawie oświatowych (szkolenie 1-dniowe)

Program szkolenia

 1. Zmiany w przepisach prawa pracy w 2022 r.
  • Obowiązki związane z ochroną sygnalistów – brak przepisów krajowych a dyrektywa UE
   • regulacje prawne
   • pracodawcy objęci w/w przepisami
   • kto może być sygnalistą?
   • obowiązki dotyczące ochrony sygnalistów
   • zakres regulaminu
   • ochrona danych osobowych sygnalistów
   • rejestr zgłoszeń
  • Zmiany w zakresie zasiłków chorobowych
   • nowe zasady obliczania okresów zasiłkowych
  • Projektowane zmiany w prawie oświatowych (ustawa przyjęta przez Sejm)
   • nowe uprawnienia kuratora oświaty
   • zmiany w zasadach odwołania dyrektora ze stanowiska
   • nowy skład komisji konkursowej
   • zmiany w ocenie pracy dyrektora i możliwościach zawieszenia w obowiązkach
 2. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
  • zatrudnianie w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych
   • zdalne nauczanie, gotowość do pracy
 3. Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach
   • pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli
   • orzecznictwo sądowe
  • zmiana wymiaru etatu
   • ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowanie
   • obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 4. Rozwiązanie stosunku pracy
  • przyczyny leżące po stronie nauczyciela
   • rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)
   • przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
    • utrata zdolności do pracy
    • negatywna ocena pracy
    • cofnięcie skierowania do nauczania religii
    • nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych
    • opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania
  • przyczyny organizacyjne
   • zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela
   • okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia
   • konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym
   • uzasadnienie wypowiedzenia
   • kryteria doboru do zwolnienia
   • stan nieczynny – plusy i minusy
   • zasady ustalania wysokości odprawy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16