Wynagradzania Pracowników Samorządowych w 2019 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian

Szkolenie dotyczy zasad ustalania i wypłaty wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach gminnych, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, oraz jednostkach budżetowych organizowanych przez samorządy). Przedstawione zostaną zasady ustalania i wprowadzania przepisów płacowych w samorządach, kwestie dotyczące świadczeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagradzania za okresy nieświadczenia pracy.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat oraz zasad ustalania i wypłaty składników wynagrodzenia pracowników samorządowych, a także pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawnej w zakresie wynagradzania samorządowców.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników kadr i płac jednostek samorządowych oraz kierowników jednostek samorządowych i ich zastępców.

 

Program szkolenia

1.     Źródła prawa pracy dla pracowników samorządowych

 • Jaki jest zakres obowiązywania przepisów kodeksowych dla pracowników samorządowych?
 • Co reguluje ustawa o pracownikach samorządowych?
 • Jakie przepisy zakładowe należy wprowadzić w jednostce samorządowej?
 • Jakie znaczenie dla przepisów zakładowych mają zmiany w ustawach i przepisach wykonawczych?

2.     W jaki sposób ustala się wynagrodzenia pracowników samorządowych

 • Jak określić wynagrodzenie w umowach o pracę?
 • Gdzie należy wskazać wynagrodzenie dla pracowników powoływanych?
 • Jaki jest tryb określania wynagrodzenia pracowników z wyboru?
 • Jak należy wprowadzać zmiany w wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników?

3.     Wynagrodzenie za pracę

 • Czym jest wynagrodzenie za pracę?
 • Jakie znaczenie dla płac pracowników samorządowych ma wynagrodzenie minimalne?
 • Jakie składniki płacowe przysługują pracownikom samorządowym?
 • W jakiej wysokości należy wypłacić wynagrodzenie zasadnicze?
 • Jakie dodatki płacowe przysługują samorządowcom, jak powinno się je wypłacać i gdzie powinny być uregulowane?
 • Które składniki płacowe są stałe a które mogą być zmienne?
 • Czym jest stawka osobistego zaszeregowania i jakiej jest jej znaczenie?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Czym jest dyżur pracowniczy i jak wynagradzać za ten czas?
 • Jakie są warunki wypłaty wynagrodzenie przestojowego?
  • Czy i kiedy wypłacać dodatki za pracę w nadgodzinach?
  • Kiedy występuje praca w porze nocnej i jak ją wynagradzać?
  • Czym różni się czas pracy pracowników zarządzających od czasu pracy innych pracowników?

4.     Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent urlopowy

 • Jak określić podstawę wymiaru wynagrodzenia lub ekwiwalentu urlopowego?
 • Jaka jest metodologia ustalania współczynnika ekwiwalentowego?
 • Kiedy podstawa wymiaru ekwiwalentu urlopowego jest podstawą wyliczenia świadczeń ze stosunku pracy?

5.     Jak ustalić uprawnienia i wypłacić inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy przysługujące pracownikom w samorządzie, takie jak:

 • nagrody jubileuszowe
 • „trzynastka” – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • odprawy emerytalno-rentowe
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych
 • wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

6.     Świadczenia szczególne

 • Jak określić i wypłacić należności z tytułu podróży służbowych?
 • Jakie są obowiązkowe świadczenia pracodawcy z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych?

7.     Wynagradzanie zleceniobiorców

 • Czym jest obowiązująca minimalna stawki godzinowa i gdzie jest uregulowana?
 • Które umowy objęte są stawką minimalną?
 • Kiedy nie trzeba stosować się do stawki minimalnej godzinowej?
 • Jak dokumentować ilość godzin wykonywanych usług?
 • Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch