Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie - szkolenie okresowe BHP

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia

Program został rozszerzony o:

- kurs BLS pierwszej pomocy,

- aktywne zajęcia ppoż. oraz

- warsztaty z zajęciami praktycznymi w zakresie przystosowania do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

5

(w tym 3 jako sk*)

2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

2

(w tym 1 jako sk*)

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy,
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.

5

(w tym 2 jako sk*)

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

4

(w tym 2 jako sk*)

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
 • urządzenia zabezpieczające,
 • środki ochrony indywidualnej.

2

(w tym 1 jako sk*)

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

4

(w tym 2 ćwiczeń)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

2

(w tym 1 jako sk*)

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp

2

(w tym 1 jako sk*)

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3

(w tym 2 ćwiczeń)

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

8

(w tym 5 ćwiczeń)

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

2

(w tym 1 ćwiczeń)

 

 

Razem:

39

(w tym 10 ćwiczeń i 11 jako sk*)

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch