WEBINARIUM: Świadectwo pracy – jak poprawnie wystawić w świetle aktualnych przepisów?

Świadectwo pacy jest jednym z najczęściej  tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.

Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy

Program szkolenia

1. Wydawanie świadectw pracy
świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia
brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia – zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy
wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika
 
2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy
miejscowość i data
dane pracodawcy i pracownika
okresy zatrudnienia
wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy
rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje
tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy
okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę
informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym
wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenia
wykorzystany urlop ojcowski
wykorzystany urlop rodzicielski
wykorzystany urlop wychowawczy
okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego
zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem
liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze
okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy
okresy nieskładkowe
zajęcia wynagrodzenia za pracę
należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę
informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika
podpis pod świadectwem
pouczenie o uprawnieniach
 
3. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa
 
4. Uzupełnienie treści świadectwa
 
5. Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16