WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, CZAS PRACY, URLOPY i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH w czasie stanu EPIDEMII

Od dnia 25 marca 2020 r. obowiązują kolejne obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19. Spowodowały one praktyczne wstrzymanie działalności wielu podmiotów, w tym także jednostek samorządu terytorialnego.

Niniejsze szkolenie ma przybliżyć możliwości reorganizacji pracy jednostek samorządowych na czas trwania epidemii oraz obowiązki pracodawców samorządowych w sytuacji konieczności zawieszenia funkcjonowania urzędu czy jednostki organizacyjnej.

 

W trakcie webinarium poruszymy kwestie:

- czy pracownicy muszą przychodzić do pracy?

- jak ma być rozliczane ich wynagrodzenie?

- jak ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej?

- jakie zasiłki przysługują za czas nieobecności w pracy?

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium

• link do retransmisji webinarium dostępny do 1 dnia po szkoleniu  i materiały szkoleniowe przesłane mailem

Program szkolenia

 1. Stan epidemii i jego skutki prawne istotne dla pracodawców samorządowych
 • konieczność ograniczenia działalności według przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych
 • sposoby organizowania pracy zgodnie z ustawą z 2.03.2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • przejęcie obowiązków przez zastępców wójta/burmistrza/prezydenta miasta (art. 15zzza specustawy)
 • zawieszenie badań okresowych i jego skutki

 

 1. Zatrudnianie w okresie epidemii
 • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
 • Czy można zwolnić pracownika, dla którego nie ma pracy, w związku z epidemią?

 

 1. Organizowanie pracy zdalnej – ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Komu i na jakich zasadach można polecić pracę zdalną?
 • Gdzie należy wykonywać pracę zdalną?
 • Systemy czasu pracy a praca zdalna – jak rozliczać i rejestrować czas pracy w tych warunkach?
 • Na jaki okres można polecić pracę zdalną?

 

 1. Czas pracy przy pracy zdalnej – organizacja i ewidencja
 • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie oraz pracowników administracji i obsługi, którzy pracują rotacyjnie?
 • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
 • Czy w pracy zdalnej można polecać pracę w nadgodzinach?
 • Czy i w jakiej formie pracodawca może wydać zarządzenie o ewidencjonowaniu czasu pracy?

 

 1. Czasowe zamknięcie działalności jednostki i skutki dla pracowników
 • Co to jest przestój i kiedy występuje?
 • Czy i na jakich warunkach można powierzyć inną pracę zatrudnionym?

 

 1. Wynagrodzenia - gotowość do pracy w ramach przestoju a praca zdalna
 • Jakie dodatki przysługują pracownikom za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
 • Jak wynagradzać pracowników wykonujących naprzemiennie pracę zdalnie i pozostających w gotowości do pracy?
 • Czy należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
 • Czy do pracy w okresie od 25 marca do 10 kwietnia mogą przychodzić wszyscy pracownicy administracji i obsługi jednostki?
 • Czy można na podstawie umowy zlecenia wypłacać wynagrodzenie za gotowość do pracy?

 

 1. Czasowe zawieszenie obowiązywania przepisów prawa pracy
 • Jakie przepisy można zawiesić i w jakim zakresie?
 • Czy możliwe jest jednostronne zawieszenie, czy należy zawrzeć porozumienie i z kim?
 • Jak długo może trwać okres zawieszenia przepisów prawa pracy?

 

 1. Urlopy i zwolnienia od pracy
 • Czy można polecić wykorzystanie urlopu i wprowadzać zmiany w planach urlopowych pracowników
 • Opieka na dziecko
 • Pprawo do zasiłków opiekuńczych dla zatrudnionych wychowujących dzieci - nowe regulacje specjalne

 

 1.  „Tarcza antykryzysowa” – zadania jednostek samorządowych
 • Kompetencje samorządów w zakresie zmian w budżecie i finansach
 • Możliwość umorzenia zobowiązań wobec samorządu (art. 15zzzg specustawy)

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu
- link do retransmisji webinarium dostępnej do 2 dni po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16