ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ w orzecznictwie Sądu Najwyższego – warsztaty praktyczne

Program szkolenia

Wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązanie za porozumieniem stron

 • Czy za pomocą porozumienia stron można przekształcić umowę terminową w umowę na czas nieokreślony?
 • W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy osoby pracownika, z którym podpisano rozwiązanie za porozumieniem stron?
 • Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie przyszłe, które nastąpi w okresie wypowiedzenia?
 • Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje i jaki ma na to wpływ długotrwała choroba pracownika?
 • Czy należy cofnąć wypowiedzenie, jeśli w jego trakcie kobieta zajdzie w ciążę?
 • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
 • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
 • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
 • Czy likwidacja stanowiska kierownika regionalnego wymaga podania kryteriów wyboru, czy jest to stanowisko unikatowe?

Przyczyny wypowiedzeń

 • Czy badanie alkomatem może być podstawą zwolnienia pracownika, czy należy wezwać Policję, aby potwierdziła stan nietrzeźwości?
 • Czy łapówka kontrolowana może przyczynić się do zwolnienia pracownika?
 • Czy anonimowa krytyka pracodawcy może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia?
 • Kiedy nieudzielenie informacji o zamiarze dodatkowego zatrudnienia może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Czy brak efektywności pracownika jako przyczynę wypowiedzenia należy rozważać w kontekście wieku i stażu pracownika w firmie?
 • Czy niewłaściwa organizacja pracy przez pracodawcę może podważyć przyczynę wypowiedzenia umowy w postaci utraty zaufania do pracownika?
 • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy odwołanie z zarządu jest wystarczającą przyczyną do wypowiedzenia umowy?

Dyscyplinarne zwalnianie pracowników

 • Czy termin 1 miesiąca na dyscyplinarne zwolnienie liczymy od dnia, gdy była potencjalna możliwość dowiedzenia się o przyczynie?
 • Czy przekazanie niezabezpieczonych danych o kontrahentach można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych?
 • Czy wadliwe prowadzenie spraw księgowych przez główną księgową może być podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia?
 • Czy przetwarzanie danych osobowych z przekroczeniem upoważnienia do ich przetwarzania grozi rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy może zostać zwolniony dyscyplinarnie za jednorazowe nieprzyjście do pracy?
 • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
 • Czy zmiana osoby w kierownictwie pracodawcy ma wpływ na bieg 1-miesięcznego terminu na dyscyplinarne zwolnienie pracownika?
 • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę

 • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?
 • Kiedy sąd pracy może stwierdzić niecelowość przywrócenia pracownika do pracy?
 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Czy odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia może być kryterium dyskryminacyjnym?

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch