WEBINARIUM: Sygnaliści – nowe przepisy od 17 grudnia 2021 r. – zakres treści regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o projekt ustawy

Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić do wewnętrznego porządku prawnego regulacje dotyczące osób zgłaszających naruszenie prawa w związku z tzw. dyrektywą o sygnalistach. W chwili obecnej polska ustawa jest na etapie konsultacji społecznej, z czego można przyjąć, że do tego dnia nie zostanie przyjęta i opublikowana. Nie oznacza to, że pracodawcy nie powinni przygotować się do nowych przepisów, w tym przygotować regulacje wewnętrzne.

Na szkoleniu przedstawione zostaną założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa odnoszące się do podstawowego obowiązku z tym związanego – ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, działów kadrowych, kontroli wewnętrznej, przedstawicieli związków zawodowych i innych osób, które podejmować będą działania związane z realizacją przepisów „o sygnalistach”.

Ustawa nakłada na niektóre podmioty zatrudniające pracowników obowiązek posiadania wewnętrznej procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

Procedurę od chwili wejścia w życie ustawy będą musieli posiadać:

  • podmioty z sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników,
  • przedsiębiorcy z sektora prywatnego zatrudniający co najmniej 250 pracowników,
  • podmioty wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zajmujące się zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwem transportu i ochroną środowiska, niezależnie od stanu zatrudnienia.

 

Program szkolenia

1. Sygnalista – kto to? Zakres podmiotowy?

2. Których pracodawców dotyczy obowiązek ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

3. Procedura ustalenia regulaminu – współpraca z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników

4. Treść regulaminu:

  • zakres regulacji obligatoryjnych
  • zakres regulacji dodatkowych, które pracodawca może wprowadzić w regulaminie
  • czy regulamin musi obejmować także inne osoby poza pracownikami (np. zleceniobiorców)
  • czy pracodawca musi zezwolić w nim na zgłoszenia anonimowe
  • regulacje regulaminu dotyczące właściwego organu wewnętrznego
  • procedura prac organu wewnętrznego

5. Zakaz działań odwetowych

6. Wejście regulaminu w życie i obowiązek zapoznania z nim pracowników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16