PRAWO AUTORSKIE W INSTYTUCJACH KULTURY - UMOWY cywilnoprawne, NOWELIZACJA od 1.1.2018 r., Internet i Wizerunek

Prawa autorskie mogą być dla instytucji kultury rodzajem ograniczenia. Reguluje ono bowiem zasady kopiowania, wykorzystywania, udostępniania i zmieniania utworów – a to zadania wielu instytucji kultury m.in. bibliotek, galerii, muzeów, domów kultury, teatrów. Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z problemem dostępu do kultury z perspektywy tradycyjnego modelu prawa autorskiego.

Program szkolenia

Zmiany od 1.1.2018 r. /tworzenie umów prawnoautorskich

- umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne; ogólna charakterystyka, elementy umów, istotne postanowienia umowne, klauzule dotyczące wynagrodzenia, terytorium i czasu trwania, właściwość prawa i sądu w umowach z aspektem międzynarodowym; zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło; istotne oraz dodatkowe postanowienia umowne charakterystyczne dla ww. umów; wynagrodzenie z przekazaniem praw autorskich w 2018, korzystanie z praw autorskich w 2018; koszty autorskie a rodzaje działalności twórczej pod kątem podatkowym

Prawo autorskie w umowach o dzieło oraz umowach świadczenia usług, umowach o pracę

- podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; utwory pracownicze

Wydarzenia/konkursy/współpraca

- odtwarzanie, wykonywanie, rejestracja muzyki w czasie wydarzeń (OZZ, cytat muzyczny, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram); prawo autorskie w kontekście wydarzeń; organizacja konkursu a przejście praw autorskich lub udzielenie licencji; warsztaty a prawa autorskie do powstałych utworów - promowanie oraz informowanie o warsztatach

Wykorzystanie „cudzej” twórczości

- możliwość wykorzystania utworów bez zgody twórcy (użytek prywatny a organizacja wydarzeń, prawo cytatu, sprawozdanie o aktualnych wydarzeniach, prawo przedruku, dozwolony użytek w zakresie promowania wystawy, utwory w przestrzeni publicznej); eksploatacja a prawa zależne (zmiany, modyfikacje, opracowanie) oraz autorskie prawa osobiste (oznaczanie autorstwa, integralność utworu); ryzyko naruszenia praw autorskich oraz roszczenia

Specyfika utworu w sieci Internet 

- twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci); Creative Commons oraz inne licencje w sieci Internet; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami.

Utwory fotograficzne

- przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim (fotografie dzieł sztuki, rzeźb, instalacji, obiektów architektury relacje pomiędzy prawem fotografa a prawami twórców utworów, których dzieła zostały utrwalone na fotografii); problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne)

Problematyka wizerunku

- pojęcie wizerunku; zakres ochrony; wymóg zgody; wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki); roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku; wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch