PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostakch finansów publicznych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku z nowymi regulacjami, co obejmuje przede wszystkim nowe rodzaje umów, które muszą zostać zawarte, terminy ich zawarcia, czy obowiązki informacyjne względem załogi. Szczegółowo zostaną również omówione kwestie naliczania wpłat na PPK i ich wpływ na listę płac.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. obowiązek wprowadzenia PPK ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Dla pracodawców strefy finansów publicznych oznacza to utworzenie planu i odprowadzenie pierwszych składek do PPK od 1.01.2021 r.

Program szkolenia

Cel wprowadzenia i ogólne zasady działania PPK

 • PPK jako kolejny pomysł na zwiększenie emerytur pracowników
 • Dobrowolność uczestnictwa w PPK versus obligatoryjne zapisanie do PPK
 • Rola portalu PPK
 • Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty

Kogo dotyczy i od kiedy obejmie obowiązek PPK

 • Definicja osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
 • Czy osoby na macierzyńskim i wychowawczym należy zapisać do PPK – nowelizacja ustawy o PPK
 • Zasady uczestnictwa pracowników w zależności od wieku – limity 55/70 lat – na który dzień liczyć przekroczenie wieku
 • Którzy pracownicy nie podlegają PPK, a którzy mogą się zapisać do PPK
 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Ponowna rezygnacja z PPK
 • Kto i kiedy musi wprowadzić PPK – czyli stopniowe wejście w życie PPK

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w związku z wdrożeniem PPK

 • Jakie organy uprawnione są do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych
 • Kiedy jednostki sektora finansów publicznych muszą zawrzeć umowy dotyczące PPK a kiedy muszą odprowadzić pierwsze wpłaty na PPK
 • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • Jakie dane są wymagane przy zawieraniu umowy o prowadzenie PPK – PPK a RODO
 • Udział przedstawicieli osób zatrudnionych w zawieraniu umów związanych z PPK
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i zleceniobiorców
 • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
 • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia

Zasady finansowania PPK

 • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna
 • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
 • Przekroczenie 30-krotności limitu składek a PPK
 • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
 • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
 • Limit 50.000 USD w PPK
 • Ile lat trzeba przechowywać dokumenty dotyczące PPK

PPK a zamówienia publiczne

 • W jakich przypadkach zawarcie umów w ramach PPK nie wymaga stosowania regulacji dotyczących zamówień publicznych

Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w związku z ciężką chorobą
 • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

Środki w ramach PPK a śmierć pracownika

 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
 • Środki PPK a masa spadkowa

PPK a podatki

 • Zwolnienie od opodatkowania wpłat finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
 • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego, a kiedy podatek ryczałtowy
 • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku

Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK

 • Uprawnienia PIP związane z PPK
 • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch