WEBINAR: WYNAGRODZENIA, PRACA ZDALNA, ZATRUDNIANIE i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu EPIDEMII w PODMIOTACH LECZNICZYCH

Wprowadzenie stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nałożyło na podmioty lecznicze i zatrudnionych w nich pracowników nowe obowiązki.  Wprowadzone  modyfikacje w działalności placówek medycznych przysparzają wielu pytań i wątpliwości, w tym dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania lekarzy i pielęgniarek, a także pozostałych pracowników podmiotów leczniczych.

W trakcie webinarium poruszymy kwestie;

- organizacji pracy lekarzy i pielęgniarek,

- zasad stosowania  i ewidencjonowania pracy zdalnej,

- wynagrodzenia za pracę i dodatków do wynagrodzenia,

- prawa lekarzy i pielęgniarek do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

- zasad wypłaty zasiłków przysługujących za czas nieobecności w pracy.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu.

Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Stan epidemii i jego skutki dla podmiotów leczniczych
  • organizowanie pracy lekarzy i pielęgniarek
  • skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii
  • zasady planowania dyżurów medycznych i polecania pracy nadliczbowej
  • sposoby organizowania pracy zgodnie z ustawą z 2.03.2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • niezapewnienie środków ochrony indywidualnej a dopuszczalność powstrzymania się  od świadczenia pracy

 

 1. Wynagrodzenia pracowników pomiotów leczniczych
  • wzrost wynagrodzeń zasadniczych w świetle epidemii COVID-19
  • postulowane podwyżki wynagrodzeń oraz plany przyznania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

 1. Zatrudnianie w okresie epidemii
  • dopuszczalność polecania pracy zdalnej, nadgodzin i planowania dyżurów lekarzom i pielęgniarkom pobierającym dodatkowy zasiłek opiekuńczy i na kwarantannie
  • dopuszczalność zatrudniania nowych pracowników
  • dopuszczalność wypowiadania umów o pracę pracownikom, dla których nie ma pracy, w związku z epidemią

 

 1. Organizowanie pracy zdalnej
  • teleporada
  • dopuszczalność polecania pracy zdalnej pracownikom podmiotów leczniczych
  • zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników pracujących zdalnie
  • zasady potwierdzania obecności w pracy i podpisywanie list obecności przez pracowników pracujących zdalnie

 

 1. Czasowe zamknięcie szpitala lub jego oddziału i skutki dla pracowników
  • co to jest przestój i kiedy występuje?
  • zasady ustalania wynagrodzenia przestojowego
  • dopuszczalność powierzenia innej pracy zatrudnionym

 

 1. Wynagrodzenia - gotowość do pracy w ramach przestoju a praca zdalna
  • jakie dodatki przysługują pracownikom za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy (gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych)?
  • jak wynagradzać pracowników wykonujących naprzemiennie pracę zdalnie i pozostających w gotowości?
  • można na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu wypłacać wynagrodzenie za gotowość?

 

 1. Czasowe zawieszenie obowiązywania przepisów prawa pracy
  • jakie przepisy można zawiesić i w jakim zakresie?
  • czy możliwe jest jednostronne zawieszenie, czy należy zawrzeć porozumienie i z kim?
  • jak długo może trwać okres zawieszenia przepisów prawa pracy?

 

 1. Urlopy i zwolnienia od pracy
  • dopuszczalność zobowiązania pracowników do wykorzystania urlopów  i wprowadzania zmian w planach urlopowych pracowników
  • prawo pracowników podmiotów leczniczych do skorzystania z do zasiłków opiekuńczych - nowe regulacje specjalne
  • zasady korzystania i przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16