Ewidencja odpadów medycznych w systemie BDO – problemy, błędy i sankcje – zmiany od 1 i 31 stycznia 2020 r.

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej -  w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach. Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów miała być prowadzona tylko drogą elektroniczną. Konieczne stało się  jednak wprowadzenie kolejnej nowelizacji.  

 

Od 31 stycznia br. obowiązuje (z mocą wsteczną od 1 stycznia br.) nowelizacja ustawy o odpadach dotycząca ich ewidencjonowania i bazy BDO. Dzięki temu firmy/instytucje zyskają czas na dostosowanie się do elektronicznej ewidencji odpadów. Terminy składania sprawozdań za 2019 rok zostały wydłużone do połowy 2020 roku. Ewidencję można również prowadzić w formie papierowej do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO.

 

Celem szkolenia jest:

• objaśnienie aspektów związanych z koniecznością prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO

•  przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w formie elektronicznej oraz sporządzenia sprawozdań;  odpadowego i związanych z wprowadzaniem produktów na rynek (OPAK-ów, opłaty produktowej, OŚ-OP) za 2019 rok.

 

Na szkoleniu odpowiemy  na pytania:

• kto zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podlega rejestracji w BDO?

• jak prowadzić elektroniczną ewidencja odpadów, unikając pomyłek i błędów?

• w jakiej formie i w jakich terminach i kto może prowadzić jeszcze ewidencje odpadów w formie papierowej?

• jak prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO?

• jak bez problemów złożyć sprawozdania za rok 2019?

 

Jednak od konieczności prowadzenia ewidencji odpadów ( i nie tylko ) w bazie BDO nie będzie odstępstw. Także wszystkie sprawozdania za rok 2019 związane z gospodarką odpadami i innymi produktami wprowadzanymi na rynek będą musiały być ujęte w bazie BDO.

Program szkolenia

1.  Zawartość BDO (zakres ustawowy)

2.  Kto nie musi się rejestrować w bazie BDO?

3.  Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach

4.  Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w obowiązkach przedsiębiorców

 • zwolnienia ustawowe z wpisu do rejestru BDO
 • rejestracja gminnych PSZOKów w BDO

5.   Ewidencja odpadów w systemie BDO od 2020 r.

 • do kiedy i kto może prowadzić ewidencje w formie papierowej?
 • logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkownika
 • nowe terminy: przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji
 • karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia
 • problem określenia wagi przekazywanych odpadów
 • przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy
 • status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające
 • dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów
 • ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów  - Katy KEO – kto musi je prowadzić , procedura ich wystawiania
 • ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji

6.  BDO a zbiorcze zestawienie danych o odpadach i  innych sprawozdań

 • wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r.
 • sprawozdanie odpadowe i inne za 2019 r.

7.  Sankcje administracyjne za brak wpisu i brak działania w BDO
8.  Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia - panel dyskusyjny

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch