WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r.

W kwietniu 2023 r. wejdą w życie znaczące zmiany przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. na stałe wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy pracy zdalnej.

Obowiązywać zaczną również zmiany prawa pracy dotyczące umów o pracę, obejmujące wprowadzenie dodatkowych urlopów opiekuńczych i zwolnień okolicznościowych przysługujących pracownikom – zmiany „work life balance”. W ich wyniku w bardzo dużym stopniu zmienią się przepisy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem – przede wszystkim w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Pewne zmiany pojawią się również w zakresie czasu pracy odnośnie przerw w pracy oraz zaliczaniu czasu szkoleń do czasu pracy.

Na szkoleniu omawiane będą zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej oraz zmiany wynikające z  nowelizacji „work life balance”.

Program szkolenia

Zmiany w umowach o pracę

 • rewolucyjne zmiany w umowach na okres próbny
 • nowy zakres treści umów o pracę
 • obowiązek uzasadnienia rozwiązania umowy na czas określony i konsultacji związkowej
 • znacznie rozszerzony zakres treści informacji o warunkach zatrudnienia

Zmiany w zakresie czasu pracy

 • zwiększenie ilości obowiązkowych przerw w pracy
 • wliczanie czasu szkoleń do czasu pracy

Zwolnienie od pracy częściowo odpłatne w pilnych sprawach rodzinnych

Urlop opiekuńczy, w tym jego wpływ na dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostkach sfery budżetowej

Zmiany w zakresie urlopów ojcowskich – krótszy okres na wykorzystanie urlopu

Zmiany w urlopach rodzicielskich

 • zmiana długości urlopu
 • nowe zasady wykorzystywania urlopów

Elastyczna organizacja pracy

 • uprawnieni do wnioskowania
 • zakres wnioskowanych zmian
 • obowiązek terminowej odpowiedzi na wniosek

Praca zdalna

 • praca zdalna w miejsce telepracy
 • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie
 • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej
 • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę
 • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku
 • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem
 • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu
 • obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów)
 • wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej
 • kontrola pracy zdalnej
 • zmiana formy, w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną
 • praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady
 • organizacja czasu pracy przy pracy zdalnej – potwierdzenie godzin pracy, dobór rozkładu i systemu czasu pracy, kontrola przestrzegania czasu pracy, zlecanie pracy nadliczbowej, zakres decyzji pracownika dotyczących czasu pracy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16