WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2024 r. w instytucjach kultury i OSiR z uwzględnieniem sprawozdania za rok 2023 oraz zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury i OSiR to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste, rozwiązania, które przyczynią się do prawidłowej realizacji kontroli zarządczej. Szczególną uwagę zwrócimy na identyfikację, analizę, ocenę ryzyka i jego dokumentowanie. Przedstawimy praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy jakie wychwytują organy kontrolne np.: NIK.

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza – ogólne pojęcia

 • standardy kontroli zarządczej – przykłady realizacji poszczególnych wytycznych w instytucjach kultury i OSiR
 • wewnętrzne regulaminy, polityki, instrukcje i procedury – jak przygotować odpowiednią dokumentację?

2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2023 r.


3. Określenie celów i planowanie zadań na 2023 r. wraz z efektywnym monitoringiem realizacji planów

 • wyznaczanie celów i zadań jednostki m.in.: misja, wizja, cel; planowanie i ustalanie mierników – omówienie na konkretnych przykładach
 • obowiązkowe monitorowanie systemu kontroli – sprawdzone wytyczne i listy kontrolne do nadzoru, oceny i samooceny kontroli zarządczej dla pracowników merytorycznych oraz wydziałów administracji i obsługi

4. Identyfikacja ryzyka, dokumentowanie i reagowanie na ryzyko – warsztaty

 • planowanie celów i zadań w instytucjach kultury i OSiR
 • identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach)
 • analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka)
 • działania ograniczające albo likwidujące ryzyko na przykładach różnych stanowisk pracy i działów
 • dokumenty wchodzące w skład kompletnej dokumentacji zarządzania ryzykiem
 • raportowanie i ocena adekwatności systemu

5. Katalog najczęściej popełnianych błędów w różnych obszarach kontroli zarządczej

 • przykłady na podstawie najnowszych wyników kontroli jednostek nadrzędnych, NIK, RIO
 • brak realizacji celów kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz ograniczona spójność ze standardami kontroli zarządczej (komunikat nr 23 MF) – działania korygujące i naprawcze
 • brak zarządzania ryzykiem a w konsekwencji również mechanizmów kontroli
 • uchybienia w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej jednostki
 • nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych
 • uwagi dotyczące kodeksu etyk
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.