WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w 2024 r. Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024 r. ● e-Doręczenia w 2024 r.

Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Dodany do ustawy rozdział 4b wprowadza tzw. standardy ochrony małoletnich.

Standardy określają zasady i procedury, które powinny być wdrożone w placówkach oświatowych w celu zapewnienia małoletnim odpowiedniej ochrony.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy:

 • dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Program szkolenia

I. Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024 r. - obowiązek wprowadzenia w szkołach/placówkach
 • procedury sprawdzania kandydatów do pracy w jednostkach oświatowych 
 • oświadczenia i zaświadczenia wymagane przy rekrutacji
 • obowiązek stworzenia Standardów ochrony małoletnich (zakres treści, osoby odpowiedzialne, sankcje)

II. KADRY I PŁACE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w 2024 r.
1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
 • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
 • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony

2. Zmiana warunków zatrudnienia
 • zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach
  • ­ pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli
  • ­ orzecznictwo sądowe
 • zmiana wymiaru etatu
  • ­ ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowanie
  • ­ obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)
 • przeniesienie do innej jednostki

3. Wynagradzanie nauczycieli
 • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy w dodatkowym zatrudnieniu
 • dodatek za wychowawstwo 
 • świadczenie „na start” wg zmienionych przepisów
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) – nowe możliwości związane z urlopem opiekuńczym
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • ­ zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2023/2024 – w jakich placówkach, tryb postępowania

4. Rozwiązanie stosunku pracy
 • przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  • ­ rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)
  • ­ przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
   • utrata zdolności do pracy; negatywna ocena pracy; cofnięcie skierowania do nauczania religii; nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych; opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania
 • przyczyny organizacyjne
  • ­ zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela
  • ­ okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia
  • ­ konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym
  • ­ uzasadnienie wypowiedzenia 
  • ­ kryteria doboru do zwolnienia
  • ­ stan nieczynny – plusy i minusy
  • ­ zasady ustalania wysokości odprawy

III. e-Doręczenia w 2024 r. - od 1 października 2024 r.
 • podmioty obowiązane do korzystania z e-dręczeń
 • harmonogram wprowadzania e-dręczeń – chaos związany z wdrażaniem e-doręczeń 
 • odpłatność za usługi
 • tworzenie adresu do e-doręczeń
 • e-doręczenia a ePUAP
 • usługi hybrydowe
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16