Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2019 r. przez jednostki sektora terytorialnego

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych, pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników służb finansowych: instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz dla audytorów wewnętrznych i pracowników kontroli wewnętrznej.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

2. Zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

 

3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z

- Przykłady i szczegółowe zasady sporządzania formularza Rb-Z

- Wykazywanie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym zobowiązań z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

- Nieprawidłowości w wykazywaniu zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z a zobowiązania wymagalne wykazywane w sprawozdawczości budżetowej

 

4.  Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ

- Przykłady i szczegółowe zasady sporządzania formularza

- Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w Rb-UZ i Rb-Z za IV kwartał 2019 r.

- Wykazywanie zobowiązań według pierwotnego i pozostałego terminu zapadalności

 

5.  Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N

- Przykłady i szczegółowe zasady sporządzania formularza

- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N

- Szczegółowe omówienie wykazywania danych w wierszach: „pożyczki”, „depozyty”, „należności wymagalne” i „należności pozostałe”

- Zasady wykazywania depozytów w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał

- Prawidłowe wykazywanie należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków oraz najmu i dzierżawy nieruchomości w Rb-N

 

6.  Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN

 

7.  Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych – Rb-ZN

- Szczegółowe zasady sporządzania formularza – omówienie na przykładach

- Należności i wybrane aktywa finansowe wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZN

 

8. Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań w zakresie operacji finansowych

 

9. Praktyczna analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych

 

10. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości - istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch