WEBINARIUM: PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY w 2021 r. – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. upraszczają i przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększają stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

Program szkolenia

 1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego
 2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym – zagadnienia podstawowe:
 1. decyzje środowiskowe
 2. ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 3. ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
 4. gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody
 5. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
 6. ochrona gruntów rolnych i leśnych
 7. omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r.
 8. pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna
 1. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 2. Skutki uchwalenia miejscowego planu – renta planistyczna, odszkodowania
 3. „Kodeks reklamowy”
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 1. różnice między tymi decyzjami
 2. wymogi formalne wniosku
 3. przesłanki uzyskania decyzji
 4. cesja decyzji o warunkach zabudowy
 5. wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy
 1. Omówienie przepisów przejściowych do dużej nowelizacji Prawa budowlanego z 19.09.2020 r.
 2. Proces inwestycyjno-budowlany a przepisy dot. COVID
 3. NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO w 2021 r.
 4. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego:
 1. roboty budowlane
 2. budowa
 3. przebudowa
 4. remont
 5. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 6. obiekt budowlany
 7. budynek
 8. budowla
 9. obiekt małej architektury
 1. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego – podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
 2. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego
 3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –  z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem
 4. Zasady udzielania pozwoleń na budowę –  procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
 5. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
 6. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę –  kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania – omówienie art. 36a Pr. bud
 7. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa – omówienie art.  37 Pr. bud
 8. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr. bud., pytania, dyskusja
 9. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia
 10. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
 11. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 12. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje –  art.48 i nast. Pr. bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej – w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.