WEBINARIUM: Status prawny DYREKTORA publicznych szkół i placówek oświatowych – zatrudnianie, uprawnienia i obowiązki dyrektora, rozwiązanie stosunku pracy

Program szkolenia

 1. Wymagania dotyczące stanowiska dyrektora i ich dokumentowanie
  • Wykształcenie
  • Staż pracy
  • Ocena pracy
  • Warunki zdrowotne
  • Pozostałe wymagania
 2. Powierzenie stanowiska – konkurs
  • Wymagania dotyczące dokumentacji składanej przez kandydatów
  • Skład komisji konkursowej (analiza orzecznictwa w tym zakresie)
  • Przebieg postepowania konkursowego
  • Unieważnienie konkursu
  • Powierzenie stanowiska bez konkursu
  • Powierzenie stanowiska a powierzenie obowiązków
  • Zastępstwo dyrektora
 3. Zatrudnienie dyrektora niebędącego pracownikiem danej szkoły
  • Przeniesienie z innej placówki
  • Nawiązanie nowego stosunku pracy – podstawa zatrudnienia
  • Podmiot zatrudniający dyrektora
 4. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i pozostałej kadry kierowniczej szkoły
  • Zasady powierzania stanowisk kierowniczych
  • Wymagania formalne do pracy na tych stanowiskach
  • Okres kadencji
 5. Odwołanie dyrektora ze stanowiska
  • Rezygnacja
  • Negatywna ocena pracy
  • Przypadki szczególne
 6. Obowiązki dyrektora jako kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej
  • Oświadczenie majątkowe
  • Zakaz działalności gospodarczej i przepisy antykorupcyjne
  • Dodatkowe zatrudnienie dyrektora w innych szkołach
 7. Uprawnienia pracownicze dyrektora
  • Organ dokonujący czynności z zakresu prawa pracy
  • Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
  • Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • Obniżka pensum dyrektora i kadry kierowniczej, zwolnienie z prowadzenia zajęć
  • Wynagrodzenie dyrektora
 8. Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem
  • Obligatoryjne przesłanki z art. 23 Karty Nauczyciela
  • Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych po zakończeniu kadencji lub rezygnacji
  • Przejście na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne dyrektora a opcja ponownego zatrudnienia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16