Nowe obowiązki w zakresie BHP w placówkach oświatowych Postępowanie powypadkowe dot. uczniów i pracowników szkoły – warsztaty praktyczne

29 listopada weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach i placówkach oświatowych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). Wprowadzono wiele zmian, które należy wdrożyć m.in.:

- kwestie ewidencji wyjść uczniów,

- obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy (przepisy te wejdą w życie 1 marca 2019 r.)

- czy procedury powypadkowe dot. uczniów.

 

Rozporządzenie uwzględnienia również możliwości przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki. Jak podkreśla MEN, prace te prowadzone mogą być tylko w razie konieczności i z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Rozporządzenie rozszerza również grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

W nowych przepisach określony został termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.  

Program szkolenia

1.  Omówienie zmian prawnych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. - w tym:

•  obowiązek prowadzenia rejestru wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek

•  zasady planowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych

•  dbałość o bezpieczeństwo podczas remontów oraz w okresie zimowym

•  szkolenie z pierwszej pomocy obowiązkowe dla każdego pracownika szkoły

•  obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas lekcji chemii

•  zapewnienie odpowiednich warunków spożywania posiłków przez uczniów

•  obowiązek zapewnienia uczniom miejsce na pozostawianie książek

 

2.  Obowiązki dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie BHP

 

3.  Obowiązki nauczyciela, wychowawcy, pracownika niepedagogicznego w zakresie BHP

 

4.  Wypadek pracownika szkoły/placówki oświatowej - procedura, dokumentacja, analiza

 

5.  Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki - w tym:

•  obowiązki dyrektora i pozostałych pracowników szkoły/placówki oświatowej z chwilą zgłoszenia wypadku ucznia

•  analiza okoliczności zdarzenia – studium przypadków

•  dokumentowanie postępowania powypadkowego – dokumentacja i analiza zdarzenia wypadkowego

•  ćwiczenie praktyczne – sporządzanie dokumentacji powypadkowej w grupie szkoleniowej

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch