ZMIANY W STATUSIE NAUCZYCIELA w roku 2018 i 2019 ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowego i oceny pracy od 01.01.2019 r. z wzorami niezbędnych dokumentów

Nowy rok przynosi kolejne zmiany w ocenie pracy nauczycieli, która będzie dokonywana na podstawie kryteriów oceny pracy zawartych w rozporządzeniu MEN. Nowe rozporządzenie wprowadza – nowe terminy, procedury oraz sposoby dokumentowania pracy nauczyciela. Co zatem z regulaminami zawierającymi wskaźniki oceny pracy? Nowa ocena pracy nauczyciela to jedno z najtrudniejszych zadań dla dyrektora szkoły.

Z dniem 15 grudnia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje Karty Nauczyciela:
- możliwość kontynuacji stażu przez nauczycieli stażystów oraz rozszerzenie katalogu nauczycieli, którzy mogą pełnić funkcję opiekuna stażu
- doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej szkół oraz urlopu dla poratowania zdrowia

 

 

Program szkolenia

1. Wzmocnienie znaczenia oceny pracy nauczyciela – ewolucja procedur oceniania (ze wzorami dokumentów):
- w procesie awansu zawodowego
- jako stałego elementu pracy nauczyciela

2. Zmiana roli organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły/placówki w procesie oceniania odpowiednio dyrektora i nauczyciela

3. Zmiany w procedurach prowadzenia awansu zawodowego nauczyciela (ze wzorami dokumentów):
- rola dyrektora w procesie awansu zawodowego
- zmiany w procedurach awansowych szczególnie wobec nauczycieli kontraktowych

4. Szkoła wobec nowych zadań dyrektora i nauczyciela z zakresu bezpiecznego prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

5. Zmiany dotyczące zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, między innymi:
- zatrudnienie nauczyciela stażysty
- wynagrodzenie osób niebędących nauczycielami zatrudnionych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe
- likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela
- dodatek za wyróżniającą pracę
- zmiany w zakresie uprawnień socjalnych

6. Spis wzorów dokumentów:
- wzory dotyczące pism dyrektora w zakresie awansu zawodowego (szczególnie nowy wzór zaświadczenia dla nauczyciela kończącego staż)
- wzory pism dyrektora dotyczące oceny pracy:
  - nauczyciela kończącego staż
  - nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego nierealizujących stażu

Uczestnik pozna:
- charakter najnowszych zmian w prawie oświatowym, a także w ustawie Prawo oświatowe, o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela
- nowy układ prawny zachodzący pomiędzy dyrektorem szkoły – organem prowadzącym – organem nadzoru pedagogicznego
- nowe ujęcie kwalifikacji nauczycieli
- aktualne ustalenia w zakresie czasu pracy nauczyciela i jego wynagrodzenia
- zmiany w procedurze oceniania pracy dyrektora szkoły i nauczyciela
- uprawnienia nauczyciela po zmianach prawa

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy