WEBINARIUM: Podatek CIT w instytutach i spółkach MEDYCZNYCH Zasady sporządzania noty podatkowej oraz deklaracji CIT-8 przez podmioty lecznicze • Zmiany w 2024 r.

Program szkolenia

 1. Podatek CIT w podmiotach leczniczych
 1. Specyfika podmiotów leczniczych na gruncie podatku CIT
 2. Cele statutowe w podmiotach leczniczych –  zasady korzystania  ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o podatku CIT
 3. Przychody podlegające opodatkowaniu
 • Działalność lecznicza
 • Umorzone pożyczki
 • Rozliczenia z NFZ
 • Dotacje
 • Wynajem
 • Refaktura
 • Badania
 • Pozostałe
 1. Przychody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT
 • Zaliczki
 • Kapitał zakładowy, fundusz założycielski
 • Refaktura kosztów
 • Świadczenia finansowane ze środków publicznych
 • Pozostałe
 1. Kwalifikacja podatkowa kosztów
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów
 • Koszty działalności medycznej
 • Odszkodowania  w tym za błędy lekarskie
 • Koszty eksploatacji samochodów w podatku CIT
 • Koszty reprezentacji
 • Koszty zatrudnienia personelu medycznego
 • Pozostałe koszty
 1. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu
 2. Zwolnienia z podatku CIT mogące mieć zastosowanie w spółkach medycznych
 3. Zasady rozliczania strat podatkowych
 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w podmiotach leczniczych
 5. Stawka podatku CIT
 6. Rozliczenie zaliczek w podatku CIT
 7. Rozliczenie dotacji i subwencji w podmiotach leczniczych
 8. Rozliczenie darowizn w podmiotach leczniczych
 9. Ceny transferowe w podmiotach leczniczych w tym roczne obowiązki sprawozdawcze
 10. Obowiązki sprawozdawcze związane z podatkiem u źródła (WHT)
 11. Zmiany w podatku CIT w roku 2024
 12. Zasady sporządzania noty podatkowej oraz deklaracji podatkowej CIT-8 przez podmioty lecznicze (przykład)
 • Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
 • Przychody zwolnione z opodatkowania
 • Przychody niepodlegające opodatkowaniu
 • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
 • Dochody wolne od podatku
 • Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • Koszty innych lat
 • Korekty przychodów i kosztów
 • Kalkulacja podatku

 1. Odpowiedzi na pytania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16