Zmiany w opodatkowaniu spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w 2019 r. i 2020 r. – podatek VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest omówienie i analiza zasad opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem VAT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w tym zakresie.

Ponadto  przedmiotem szkolenia jest wskazanie możliwości optymalizacji podatkowej oraz analiza i wyjaśnienie najczęściej pojawiających się problemów podatkowych w działalności spółdzielni mieszkaniowych. Dodatkowo w ramach szkolenia każdy uczestnik posiada prawo do zamówienia indywidualnej opinii podatkowej w wybranym przez siebie temacie.

Program szkolenia

I. Zmiany w przepisach podatkowych w roku 2019 oraz 2020 z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowych

Zmiany w podatku VAT

 • Obligatoryjny mechanizm podzielonej  płatności (split payment)
 • Zmiany w zasadach stosowania odpowiedzialności solidarnej.
 • Informacja podsumowująca
 • Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK
 • Kasy fiskalne on-line
 • Biała księga podatników VAT – nowy rejestr podatników VAT oraz konsekwencje jego wprowadzenia  
 • Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU
 • Uchylenie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia – zasady dokonywania korekt oraz okres przejściowy
 • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 • Matryca podatkowa VAT
 • Wiążąca informacja stawkowa – nowa instytucja w zakresie określania stawek podatkowych
 • Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym
 • Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 • Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 • Nowe przepisy dotyczące faktur wystawianych na podstawie paragonu fiskalnego
 • Zasady obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %
 • Zmiany w zakresie zasad opodatkowania obrotu nieruchomościami (nowa definicja pierwszego zasiedlenia)
 • Zwrot podatku w terminie 25 dni – korekta regulacji
 • Zmiany zasad wykreślania oraz przywracania podatników z rejestru podatników podatku VAT
 • Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 • Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienie podmiotowego VAT (limit 200.000 zł)
 • Centralny rejestr faktur

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia – obowiązki płatnika i podatnika.
 • Obniżenia stawki podatku PIT do 17 %.
 • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT
 • Podwyższenie  składek na ZUS (2020 rok)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

 • Nowe zasady rozliczania kosztów używania samochodów.
 • Zmiany w podatku u źródła (WHT)
 • Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych
 • Koszty finansowania dłużnego
 • Wprowadzenia preferencji podatkowych w zakresie finansowania kapitałem własnym
 • Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych
 • Źródła przychodów z zysków kapitałowych
 • Obniżona stawka podatku CIT (9%)
 • Podatek z prawa własności intelektualnych (innovation box)
 • Zasady opodatkowania kryptowalut
 • Pakiet wierzytelności – zasady rozliczania wydatków na nabycie wierzytelności
 • Finansowanie działalności gospodarczej własnym kapitałem - preferencje podatkowe
 • Nieodpłatne świadczenie w przypadku podmiotów powiązanych.

II. Podatek od nieruchomości w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych

 • Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości majątku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków oraz gruntów
 • Opodatkowania powierzchni wykorzystywanych w celach komercyjnych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe
 • Opodatkowanie gruntu pod budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale wykorzystywane przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe na cele prowadzenia działalności gospodarczej
 • Obniżenie podstawy opodatkowania dla powierzchni wspólnych
 • Warunki wyłączenia z opodatkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz będących w użytkowaniu spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Wyłączenie z opodatkowania budowli wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Możliwości zastosowania niższych stawek podatkowych w stosunku do gruntów pod budowlami oraz gruntów pod budynkami administracyjnymi spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Zasady opodatkowania pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń biurowych
 • Analiza definicji kondygnacji, klatki schodowej, korytarza, ciągów komunikacyjnych dla celów podatkowych
 • Opodatkowanie lokalu mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej – obowiązki spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Opodatkowanie budynku mieszkalno-usługowego oraz gruntu, na którym wybudowano budynek
 • Opodatkowanie gruntów w trakcie trwania inwestycji mieszkaniowej
 • Zasady opodatkowania parkingów oraz garaży
 • Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości

III. Podatek dochodowy od osób prawnych w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych

 • Zasady opodatkowania spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Przychody podlegające opodatkowaniu oraz przychody zwolnione z podatku – metodologia podziału
 • Opodatkowanie przychodów spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z tytułu najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych, dzierżawy terenu, udostępnienia powierzchni dla celów reklamowych lub dla celów instalacji urządzeń i anten oraz z innych tytułów – analiza skutków podatkowych
 • Zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu ze szczególnym uwzględnieniem kosztów podatku od nieruchomości płaconego od budowli niepodlegających opodatkowaniu
 • Maksymalizacja kosztów uzyskania przychodu przy wykorzystaniu funduszu remontowego
 • Zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa podatkowego

IV. Podatek od towarów i usług (VAT) w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych

 • Ogólne zasady opodatkowania spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych podatkiem VAT
 • Zakres stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych.
 • Jak należy się przygotować do praktycznego stosowania tzw. „białej listy” w przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych ?
 • Czy wyrok TS UE z 2.05.2019 roku ma zastosowanie do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie określania daty wykonania usługi budowlanej ?    
 • Opodatkowanie dostawy lokalu mieszkalnego oraz użytkowego podatkiem VAT
 • Zakres zwolnienia z podatku VAT czynności dokonywanych na rzecz członków spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Zasady kwalifikacji oraz podziału działalności spółdzielni mieszkaniowej na działalność opodatkowaną podatkiem VAT oraz działalność zwolnioną - analiza możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT
 • Obniżenie kwoty podatku należnego VAT na podstawie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa TS UE

V. Analiza kazusów związanych z opodatkowaniem spółdzielni mieszkaniowych

Podatek dochodowy od osób prawnych – przykładowo poruszane zagadnienia
Nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia; Wyłączenia z przychodów spółdzielni; Wydatki na rzecz członka spółdzielni niebędącego pracownikiem oraz członka rady nadzorczej; Koszty wynagrodzeń; Opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowej w przypadku posiadania straty podatkowej oraz jednoczesnego uzyskania przychodów finansowych; Kwalifikacja kosztów prowadzenia windykacji czynszu; Zasady opodatkowania funduszy operacyjnych tworzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe; Zasady opodatkowania odsetek na rachunkach bankowych oraz kar umownych; Odpis na fundusz remontowy od garaży a koszty uzyskania

Podatek od towarów i usług – przykładowo poruszane zagadnienia
Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz właściciela lokalu wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej; Opodatkowanie podatkiem VAT rozliczeń pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową; Usługi telewizji kablowej jako opłata eksploatacyjna zwolniona z VAT;  Wynajem lokalu mieszkalnego gminie a wystawienie faktury z 23% stawką VAT; Najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym a zwolnienie z VAT; Odszkodowania a podatek VAT.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch