Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 i 2020: m.in. zmiana stawek PIT, kosztów pracowniczych, kwoty wolnej oraz jeden rachunek bankowy dla podatników i płatników, ulga dla młodych

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących PIT - w szczególności przepisy o uldze dla osób do 26. roku życia, które weszły w życie 1 sierpnia 2019 r.

Program szkolenia

1. Obniżenie stawki podatku PIT do 17% od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. - przepisy przejściowe i zasady rozliczeń

 • Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian
 • Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT?
 • Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT
 • Zasady obliczania limitów
 • Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza
 • Rodzaje źródeł przychodów a obniżona stawka PIT 17 %
 • Sposób obliczenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania stawki podatku PIT 17 %
 • Zmiany w innych ustawach oraz przepisy przejściowe

 

2. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. - przepisy przejściowe i zasady rozliczeń

 • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
 • Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych
 • Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów
 • Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika
 • Przepisy przejściowe

 

3. Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. – obowiązki płatnika i podatnika

 • Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
 • Przychody objęte zwolnieniem
 • Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
 • Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
 • Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
 • Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
 • Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
 • Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia limitu kwotowego)
 • Zasady ustalania limitu wieku
 • Zasady określania kwoty zwolnienia
 • Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów?
 • Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia
 • Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu
 • Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
 • Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia
 • Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia
 • Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT
 • Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie)
 • Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia
 • Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia
 • Zmiany w pozostałych ustawach
 • Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu i przez kogo?

 

4. Ulga dla osób posiadających kredyty we frankach

 

 • Zakres projektowanych zmian w przepisach
 • Mechanizm ulgi
 • Zakres wsparcia
 • Pożyczka
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Przepisy przejściowe

5. Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

 • Analiza mechanizmu funkcjonowania PPK
 • Daty wejścia w życie dla poszczególnych grup podmiotów (wielkość zatrudnienia)
 • Wpłata podstawowa i dodatkowa
 • Zasady poboru składek
 • Konsekwencje podatkowe zależne od źródła wpłaty
 • Instytucje finansowe PPK
 • Konieczność zmiany funkcjonalności systemów kadrowych i płacowych oraz pozostałe problemy praktyczne.

6. Podwyższenie składek na ZUS (2020 rok)

7. Indywidualny rachunek płatnika podatku PIT

8. Biała księga podatników – skutek w podatku PIT

9. Obowiązkowy split payment (system podzielonej płatności) i jego konsekwencje na gruncie podatku PIT

10. Zgłaszanie rachunków bankowych do urzędu skarbowego

11. Zmiana zasad rozliczania przekroczenia progu podatkowego (zmiana od 2020 roku)

 • Limity dla poszczególnych stawek podatkowych
 • Moment zastosowania wyższej stawki podatkowej w trakcie miesiąca
 • Sposoby wyliczenia kwoty zaliczki na PIT
 • Obowiązki płatnika – jak się przygotować?

12. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) przez płatnika podatku PIT

 • Definicja schematu podatkowego.
 • Czy pracodawca może być promotorem?
 • Czy pracodawca może być korzystającym?
 • Przykłady schematów podatkowych w podatku PIT:
  •   Przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia za grudzień na styczeń następnego roku.
  •   Zmiana formy zatrudnienia
  •   Zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodu (np. 50 %)
  •   Wykorzystanie instrumentów finansowych
  •   Zastosowanie ulg i zwolnień w podatku PIT

13. Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia

 • Egzekucja z umów cywilnoprawnych w roku 2019
 • Dopuszczalność potrąceń z diet z tytułu delegacji oraz wyjazdów służbowych
 • Zasady potraceń z zasiłków - kwoty wolne
 • Potrącenia w przypadku pracowniczych planów kapitałowych
 • Sankcje dla pracodawców

14. Świadczenia nieodpłatne ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch