Tworzenie i zmiany w rozkładach czasu pracy w 2020 r. - warsztaty praktyczne

Celem szkolenie jest analiza problematycznych kwestii ważnych przy prawidłowym tworzeniu i zmianach harmonogramów. Omówimy wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.

Wskażemy konsekwencje decyzji podjętych na etapie tworzenia rozkładów w odniesieniu:

-  do kwestii odpoczynków dobowych i tygodniowych, naruszania doby pracowniczej,

-  zarządzania osobami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem ze szczególnym uwzględnieniem  zastępstw, polecania pracy przed wcześniej wyznaczonym w rozkładzie czasem pracy, rekompensaty pracy.

Program szkolenia

1. Najważniejsze zagadnienia i zasady

- czas pracy

- normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa

- zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

- normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

- okres rozliczeniowy czasu pracy

- pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

- odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy

- systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny

 

2. Tworzenie regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy

- pojęcie rozkładu czasu pracy

- rozkład stały, rozkłady regulaminowe

- regulamin pracy, obwieszczenie pracodawcy czy umowa o pracę

- zapisy dotyczące rozkładów czasu pracy w regulaminie lub obwieszczeniu – przykłady, konsekwencje

- zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

 

3. Harmonogramy (grafiki) pracy

- obowiązek tworzenia

- sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów

- dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego

 

4.  Zasady tworzenia harmonogramów

- wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym

- godziny rozpoczynania i kończenia pracy

- odpoczynki dobowe

-prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych

- ilość dni wolnych od pracy

- pojęcie dnia wolnego od pracy

- planowanie pracy w niedziele i święta

 

5. Powtarzające się błędy w harmonogramach

 

5. Ćwiczenia z tworzenia harmonogramów czasu pracy

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch