Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i o pracę w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.

Szczególnie obszernie omówiona zostanie problematyka różnic pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Wyrok z 10 stycznia 2017 r., w którym to Sąd Najwyższy niespodziewanie uznał, że publiczne wykonanie utworu przez orkiestrę nie jest dziełem, lecz zleceniem wywołał poruszenie w instytucjach kultury. Z kolejnego wyroku z 2 czerwca 2017 roku (sygn. akt III UK 147/16) wynika, że Sąd Najwyższy nie dopatrzył się również cech umowy o dzieło w umowach zawartych z aktorem, konferansjerem, muzykami grającymi w zespole, z osobami prowadzącymi warsztaty z zakresu tańca, czy muzykiem, który aranżował muzykę w ramach koncertów edukacyjnych dla dzieci.

Program szkolenia

1.  Podstawy prawne zatrudnienia w instytucjach kultury
1)  Jaki zakres regulacji ma ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
2)  Kiedy i w jakich wypadkach stosuje się Kodeks pracy w instytucjach kultury?
3)  W jakich aktach wykonawczych uregulowane są sprawy płacowe i pracownicze?
4)  W jakich wypadkach tworzy się regulaminy zakładowe i co w nich należy umieścić?

 

2.  Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury
1)  Kiedy i w jaki sposób można zatrudniać wykonawców umów cywilnoprawnych?
2)  Jakie są rodzaje umów cywilnoprawnych?
3)  Jaka jest różnica między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
4)  Czym charakteryzuje się umowa zlecenia – w jakiej formie należy ją zawierać, co może być przedmiotem umowy zlecenia, jak wypowiedzieć umowę zlecenia?
5)  Czym charakteryzuje się umowa o dzieło – co może być jej przedmiotem, jak go określić, jak rozwiązać umowę o dzieło?
6)  Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło w świetle orzecznictwa SN?


3.  Umowy o pracę w instytucjach kultury
a)  Jakie są obecnie obowiązujące rodzaje umów o pracę?
b)  Jakie mamy ograniczenia w zawieraniu umów terminowych?
c)  Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?
d)  Jak prawidłowo zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
e)  Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy i poza jaki okres?

 

4.  Pracownicy instytucji kultury
1)  Na jakich podstawach prawnych zatrudnia się pracowników?
2)  Jakie są zasady zatrudniania pracowników artystycznych i pozostałych pracowników?
3)  Kiedy i dla jakich pracowników istnieją ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia poza instytucją?

 

5.  Dyrektor instytucji kultury jako pracownik
1) Kiedy stosuje się procedurę powołania dyrektora instytucji kultury za zgodą związków zawodowych i organizacji twórczych – bez konkursu?

2) Kiedy należy przeprowadzać konkursy na stanowisko dyrektora instytucji kultury po zmianach przepisów?

3) Jak i w jakim terminie należy ogłosić konkurs na dyrektora instytucji kultury?

4) Jaki powinien być skład komisji konkursowej?

5) Jakie są procedury konkursowe po zmianach?

6) Czego powinna dotyczyć umowa dotycząca warunków organizacyjno-prawnych i programu działalności instytucji, zawierana z dyrektorem? Kiedy i na jakich zasadach należy opublikować program działania instytucji?

7) Czy i na jakich warunkach można zatrudnić p.o. dyrektora?

8) W jaki sposób następuje odwołanie ze stanowiska dyrektora?

9) Jaki jest status zastępców dyrektora oraz głównego księgowego instytucji i jak powinni być zatrudniani?

 

II.  WYNAGRADZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY


1.  Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

1)  Kiedy i jak zastosować minimalną stawkę godzinową przy umowie zlecenia?

2)  Jak należy prowadzić ewidencje godzin wykonywania zleceń i usług przy umowie zlecenia? Kiedy ewidencja nie jest obowiązkowa?

3)  Czy należy zawsze ustalić wynagrodzenie z umowy o dzieło – czy są ustalone minimalne kwoty wynagrodzeń za takie umowy?

4)  Jakie rodzaje wynagrodzeń stosuje się przy umowach o dzieło – kiedy najlepiej zastosować wynagrodzenie ryczałtowe, a kiedy kosztorysowe?

 

2.  Wynagrodzenia pracownicze

1) Jak wypłacać najważniejsze składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, inne dodatki – funkcyjny, specjalny? Jak oblicza się oraz wypłaca nagrody jubileuszowe i odprawy?

2) Jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników artystycznych za używanie własnych instrumentów, rekwizytów i in., albo za reżyserię, scenografię itp. (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)?

3) Jakie są konsekwencje błędów w wypłatach wynagrodzeń?

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch