ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – po zmianach od 2019 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2018 i planowanych na rok 2019.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie zmian które weszły w życie w roku 2018 i na początku roku 2019 – NOWE PRZEPISY. W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, która wedle zapowiedzi MRPiPS ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O ile w zakresie zatrudniania cudzoziemców głównym celem jest uporządkowanie obecnie obowiązujących regulacji, to wprowadzone są kolejne zmiany o charakterze ewolucyjnym. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w procedurze oświadczenia do 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych i obowiązek składania wniosków o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców (oświadczeń i zezwoleń na pracę).

Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi niedawno karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.

Program szkolenia

1. NOWOŚĆ – Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS?

 • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
 • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
 • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

2. NOWOŚĆ – Przewlekłość postępowań legalizacyjnych – praktyczne możliwości dla przedsiębiorców

 • Jak reagować na brak jakiejkolwiek reakcji urzędu?
 • Co w przypadku gdy urząd poprzestał na Informacji o długim terminie załatwienia sprawy?
 • Dokumenty i procedury

3. 1 stycznia 2019 r. – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki

4. Projekt ustawy o rynku pracy. Czy zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
 • Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
 • Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
 • Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
 • Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Nowy układ przepisów

5. Legalizacja pracy cudzoziemców - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

6. Praca sezonowa

 • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
 • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
 • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
 • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?

7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Zezwolenia na pobyt czasowy - karty pobytu
 • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" - procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
 • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

8. Legalizacja pobytu obywateli państw UE

9. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

 • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
 • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

10. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce

11. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

12. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? - korzyści i zagrożenia

13. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

14. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
 • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
 • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

15. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach - zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

16. Omówienie formularzy urzędowych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch