WEBINARIUM: Zatrudnianie UCHODŹCÓW z UKRAINY w podmiotach leczniczych - Procedura, ubezpieczenia społeczne i podatki

Doraźne przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe. Przepisy określają m. in.:

 • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy;
 • niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
 • szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uproszczone zasady zatrudniania lekarzy, dentystów i pielęgniarek
 • szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących Obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie

Jednocześnie, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w  tym skrócenie procedur.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu Ukraińców w Polsce, podejmowania przez nich pracy, opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Program szkolenia

1. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce                        

 • legalizacja pobytu uchodźców wojennych
 • przedłużanie pobytu obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce 24 lutego 2022 r.
 • warunki wjazdu do Polski (uchodźcy, ruch bezwizowy)
 • pobyt czasowy, zmiany od 29 stycznia w procedurze zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • rodzaje zezwoleń pobytowych
 • pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • obowiązki pracodawcy

2. Wsparcie socjalne i pomoc dla obywateli Ukrainy

 • nadawanie numerów PESEL i profilu zaufanego
 • świadczenia socjalne i rodzinne, opieka medyczna

3. Zmiany w przepisach podatkowych

 • koszty zakupu towarów będących przedmiotem darowizny
 • nieodpłatne świadczenia

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • szczególne rozwiązania dla uchodźców
 • zasady zatrudniania lekarzy, dentystów, pielęgniarek (oświadczenia, kopie dyplomów, zgoda na wykonywanie zawodu)       
 • procedura oświadczeniowa, zmiany od 29 stycznia 2022 r. 
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • zezwolenia na pracę                             

5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy            
 • miejsce zamieszkania           
 • polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym              
 • ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy
  • zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom
  • ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców
  • ulga na powrót
  • inne preferencje podatkowe (darowizny, świadczenia nieodpłatne)
 • zasady występowania o nadpłaty podatku
 • certyfikat rezydencji             
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców         

6. Ubezpieczenia społeczne Ukraińców zatrudnionych w Polsce

 • polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym       
 • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • właściwe ustawodawstwo w przypadku delegowania do innego państwa UE
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16