Zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

Program szkolenia

Sprawozdanie finansowe w podmiotach leczniczych za 2022 r.

 • Istotne zmiany w 2022 r. dotyczące podmiotów leczniczych
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Uwarunkowania formalno-prawne finansowanych świadczeń medycznych przez NFZ
 • Rozliczenie w księgach sfinansowanych, a nie zrealizowanych w latach ubiegłych świadczeń, co do których termin rozliczenia przypada w  2023 r.
 • Wpływ COVID na podmiot leczniczy – ewidencja, darowizny, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku – skutki bilansowe i podatkowe
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych w tym rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania strat SP ZOZ

Praktyczne wskazówki w zakresie opracowania polityki rachunkowości w odniesieniu do wymagań Standardu rachunku kosztów

 • Omówienie wymaganych standardem elementów polityki rachunkowości
 • Praktyczne wskazówki – jakie zastosować rozwiązania i zapisy w zakresie VAT
 • Grupy personelu – ewidencja analityczna – praktyczne wskazówki
 • Wycena procedur medycznych a zapisy w polityce rachunkowości
 • Metodologia rozliczeń, narzutów, rozliczeń ośrodków proceduralnych
 • Wybrane problemy z rozliczeniem kosztów – praktyka rozliczeń – weryfikacja prawidłowości rozliczeń
 • Krąg kosztów – kontrola prawidłowości rozliczeń i domknięcia kręgu kosztów
 • Praktyczne wskazania na które szczególnie należy zwrócić uwagę

Rachunek przepływów pieniężnych – podejście praktyczne

 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – identyfikacja, ujęcie korekt
 • Inne korekty – identyfikacja, źródła informacji 
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 • Kredyty i pożyczki
 • Spłaty kredytów i pożyczek
 • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 • Odsetki
 • Dotacje i darowizny w rachunku przepływów pieniężnych

Zasygnalizowanie istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r.

 • Zeznanie podatkowe CIT 8 za 2022 r. – przydatny szablon Excel uwzględniający powiązanie noty podatkowej w xml w sprawozdaniu finansowym z zeznaniem CIT
 • Dotacje, darowizny COVID – ewidencja, rozliczenie, ujęcie bilansowe i podatkowe
 • Przychody podatkowe w SP ZOZ szczególne przypadki
 • Koszty podatkowe zmiany w przepisach od 2022 r.
 • Zmiany – najnowsze interpretacje
 • Kluczowe zmiany w zakresie „Polskiego Ładu”
 • Zeznanie podatkowe CIT 8  za 2022 r. – krótkie omówienie istotnych zmian w tym omówienie załączników do zeznania CIT
 • Warunki korzystania dochodów ze zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa – aspekty praktyczne
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch