Zamknięcie roku 2018 w SĄDACH i PROKURATURACH – z uwzględnieniem zmian i kwestii problematycznych

Program szkolenia

1. Zasady (polityka) rachunkowości w sądach i prokuraturach
•  Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości
   - zmiany w trakcie roku
   - zasada notyfikacji
   - plan kont i indeks typowych księgowań
•  Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości
   - instrukcja kasowa
   - instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych
   - instrukcja (zarządzenie) inwentaryzacyjne
   - instrukcje z zakresu kontroli zarządczej
   - inne instrukcje wewnętrzne

2. Sprawozdanie finansowe w sądach i prokuraturach
•  Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości
•  Pojęcie kierownika jednostki i zasady jego odpowiedzialności
•  Bilans i zasady wyceny bilansowej w tym min:

   - pojęcie i ewidencja środków trwałych
   - remont a modernizacja
   - rozbudowa środka trwałego
   - wartości niematerialne i prawne
•  Rachunek zysków i strat
•  Zestawienie zmiana w funduszu jednostki
•  Informacja dodatkowa

3. Zasady organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji
•  Odpowiedzialność za mienie
•  Organizacja inwentaryzacji
•  Zasady zbywania zbędnych składników mienia
•  Dokumentacja inwentaryzacyjna

4. Zasady ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych
•  Zasady eksploatacji i kontroli kas
•  Zwolnienia z ewidencji za pomocą kas fiskalnych w 2019 roku

5. Podstawowe zasady dokumentowania wydatków
•  Dowód księgowy
•  Faktura i Paragon
•    Nota księgowa

6. Podatek VAT
•  Prezentacja podstawowych zmian wprowadzonych w 2018 r. i planowane zmiany na 2019
•  Zasady wystawiania faktur i ich „powiązania” w ramach ścieżki kontroli biznesowej
•  JPK – jednolity plik kontrolny w 2018 r.

7. Zasady dokumentowania i rozliczania delegacji pracowniczych
•  Limity i stawki
•  Samochody niestanowiące mienia jednostki

8. Umowy cywilno-prawne
•  Umowa zlecenie a umowa o dzieło
•  Kompetencje ZUS w zakresie oceny umów cywilno-prawnych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.


Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch