Zagrożenia biologiczne i chemiczne w służbie zdrowia - jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom?

Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej z racji wykonywanego zawodu stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników niebezpiecznych i szkodliwych w tym czynniki chemiczne i biologiczne. Pracownicy medyczni narażeni są szczególnie na patogeny przenoszone drogą krwiopochodną, mikroorganizmy infekcyjne, czy też czynniki chemiczne o działaniu drażniącym, alergizującym a nawet rakotwórczym.

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy personelu medycznego niezbędna jest identyfikacja wszystkich czynników zagrożenia występujących na danym stanowisku pracy oraz konieczność szerzenia wiedzy na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz możliwych działań korygujących i zapobiegawczych.

Program szkolenia

I.  Niebezpieczne czynniki biologiczne w służbie zdrowia

1.  Wymagania prawne obowiązujące w Polsce związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy pracy w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne

2.  Identyfikacja potencjalnego zagrożenia, ryzyko zakażenia

 • zakażenia krwiopochodne – m.in. wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) lub C (HCV) oraz ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
 • zakażenia rozprzestrzeniające się drogą powietrzną (bakterie, wirusy i grzyby) – zapalenie zatok, ucha, spojówek, oskrzeli, płuc, astmę oskrzelową, katar sienny, grzybicę, kontaktowe zapalenie skóry i alergie dróg oddechowych, gruźlica
 • zakażenia poprzez kontakt bezpośredni (przez skórę i błony śluzowe)

3.  Informacje o czynniku biologicznym – przenoszenie

4.  Klasyfikacja czynników biologicznych

 • wirusy
 • bakterie
 • grzyby
 • pasożyty wewnętrzne

5. Patogeny alarmowe

6. Wirus SARS CoV-2

 • charakterystyka na podstawie dotychczasowych doniesień, dla kogo jest groźny, objawy zakażenia, profilaktyka,
 • aktualny stan epidemiologiczny

5.  Obowiązki pracodawcy  - ochrona przed czynnikami biologicznymi

6.  Ochrona pracownika przed zagrożeniem

 • środki ochronne
 • zaawansowane środki higieny - środki hermetyczności i stopnie hermetyczności
 • kontrola zdrowotna

7. Charakterystyka czynników biologicznych

 

II.  Niebezpieczne czynniki chemiczne w służbie zdrowia

1.  Wymagania prawne obowiązujące w Polsce związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

2.  Kryteria klasyfikacji substancji chemicznych

3.  Identyfikacja zagrożeń, lista kontrolna, drogi wchłaniania, skutki zagrożeń chemikaliami

4.  Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

5.  Właściwości fizykochemiczne substancji (stabilność i reaktywność)

6.  Obowiązki pracodawcy

7.  Substancje chemiczne i ich mieszaniny stosowane w medycynie

 • środki odkażające i antyseptyczne
 • leki stosowane w anestezjologii

8. Zagrożenia dla pracownika związane z cytostatykami

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch