WYPADKI przy pracy wskutek oddziaływania POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO jako czynnika zagrażającego zdrowiu pracowników z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS z 29.06.2016 r.

Program szkolenia

1. Oddziaływania prądu elektrycznego na organizm ludzki - wybrane zagadnienia

 • Przykłady porażeń prądem od wadliwej aparatury
 • Skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm ludzki
 • Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych
 • Zagrożenia związane z porażeniem prądem stałym
 • Zagrożenia związane z porażeniem prądem zmiennym
 • Mierniki parametrów prądów
 • Urządzenia zamieniające energię elektryczna na inne formy energii

2. Wpływ pól elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia na personel -  pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości

 • Termiczny i nietermiczny wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka - zmiany czynności narządów wewnętrznych (m.in. podwyższenie tętna, zaburzenie krzepliwości krwi, czynności bioelektrycznych mózgu)
 • Charakterystyki sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych w przemyśle, medycynie, telekomunikacji, rozrywce, gastronomi oraz w instalacjach militarnych
 • Choroby zawodowe powstałe na skutek pola PM – m.in. białaczka, guzy mózgu
 • Kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, telefon komórkowy, bezprzewodowy Internet - Wi Fi jako ogólnodostępne źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • Omówienie rozporządzenia MRPiPS  z 29.06.2016 poz. 950
 • Systemy ochrony przed polami elektromagnetycznymi - klatka Faradaya
 • Oznakowanie miejsc działania pól elektromagnetycznych zgodne z PN
 • Zbiorowe środki ochrony przed promieniowaniem PEM
 • Wyznaczanie stref ochronnych: strefa niebezpieczna,  pośrednia i bezpieczna
 • Indywidualne środki ochrony przed promieniowaniem PEM
 • Wielkości charakteryzujące ekspozycje pracowników
 • Czujniki pola elektrycznego i magnetycznego
 • Mierniki pola elektromagnetycznego - rodzaje przyrządów pomiarowych
 • Wykonywanie pomiarów pola elektromagnetycznego
 • Interpretacja wyników
 • Błędy związane z pomiarami PEM
 • Powstawanie zmiennego pola elektromagnetycznego
 • Efekty pozatermiczne oddziaływania pól elektromagnetycznych
 • Ruch ładunku elektrycznego w czasie i przestrzeni
 • Jednostki fizyczne napięcia, prądu, mocy, natężeń pola elektrycznego oraz magnetycznego
 • Wzory fizyczne i ich zastosowanie do obliczeń wielkości pól elektromagnetycznych
 • Instytucje kontrolujące przestrzeganie obowiązujących przepisów
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch