Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem ostatnich zmian w przepisach od 6.2019 r. – warsztaty praktyczne

W czerwcu br. weszło w życie rozporządzenie MRPiPS z 24.5.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W nowym wzorze protokołu rezygnuje się m.in. z obowiązku stosowania pieczątki pracodawcy, minimalizuje liczbę przetwarzanych danych osobowych.

Szkolenie pozwoli:
–  udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego,
–  wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej,
–  OSIĄGNĄĆ NAJWAŻNIEJSZY CEL – opracować wnioski i zaproponować środki profilaktyczne zapobiegające powstaniu podobnego przypadku w przyszłości.

Ćwiczenia, dyskusje oraz przykłady orzeczeń sądów pomogą udoskonalić umiejętności oraz pogłębić wiedzę dotyczącą postępowań powypadkowych.

Program szkolenia

1. Informacje wstępne

 • tryb powołania, skład i uprawnienia zespołu powypadkowego
 • kwalifikacja zdarzenia – wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy i wypadek w drodze do pracy – przesłanki do kwalifikacji, orzecznictwo sądowe
 • przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, nagłość zdarzenia – przykłady i orzecznictwo

2. Postępowanie powypadkowe

 • zgłaszanie wypadków – kto, komu i kiedy ma obowiązek zgłosić zdarzenie?
 • czy zawsze należy wszczynać postępowanie? czy każdy uraz to wypadek?
 • zachorowanie czy wypadek w orzecznictwie sądu
 • etapy badania wypadku
 • badanie wypadku na terenie innego zakładu pracy
 • jaki wypadek i kiedy należy zgłosić do PIP i prokuratury?

3. Czynności zespołu powypadkowego

 • wpływ czynności wstępnych na proces postępowania powypadkowego - przykłady
 • kto i kiedy składa wyjaśnienia a kto udziela informacji - ćwiczenia
 • kto i w jakich sytuacjach powołuje specjalistów?
 • co powinien zawierać opis wypadku – przykłady
 • przyczyny wypadku a wydarzenie powodujące wypadek – skutki nieprawidłowej kwalifikacji

4. Utrudnianie postępowania powypadkowego

 • odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego
 • odmowa okazania odpowiednich dokumentów
 • składanie fałszywych wyjaśnień, a odpowiedzialność świadka i poszkodowanego

5. Winni zaistnienia wypadku

 • wyłączna wina poszkodowanego – ćwiczenia i orzecznictwo sądowe
 • wina pracodawcy;
 • wina osób organizujących pracę

6. Wnioski i działania profilaktyczne – ćwiczenia

 • przyczyny wypadku i ich wpływ na wnioski i działania profilaktyczne
 • sposób formułowania wniosków oraz działań profilaktycznych – skutki dla pracodawcy
 • kary za zaistnienie wypadku – kogo można ukarać i poza co?

7. Dokumentacja powypadkowa – przykłady

 • problemy z terminem sporządzenia protokołu – ciągłe przedłużanie podpisania Protokołu powypadkowego
 • prawa poszkodowanego
 • zebranie podpisów na protokole
 • podważanie zapisów w Protokole
 • oddzielne zdanie członka zespołu
 • statystyczna karta wypadku a protokół powypadkowy – spójność zapisów
 • na jakie zapisy protokołu powypadkowego zwraca szczególną uwagę ZUS i PIP

8. Zakładowa procedura badania wypadków

 • cel opracowania procedury
 • co powinna zawierać

9. Sprawy w sądzie – rola specjalisty BHP i pracodawcy

10. Wypadki przy pracy na przykładach i w orzecznictwie

 • kiedy zawał serca uznajemy za wypadek przy pracy?
 • wady konstrukcyjne urządzeń przyczyną wypadku przy pracy?
 • kolizje drogowe
 • wypadki przy pracy na wysokości
 • zdarzenia nie uznane za wypadki przy pracy
 • wypadek przy pracy a śmierć pracownika
 • omówienie wypadków w orzecznictwie sądowym


Część warsztatowa

 • sporządzanie protokołów:  wysłuchania poszkodowanego, wysłuchania świadka, oględzin miejsca wypadku, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz  statystycznej karty wypadku
 • zalecenia profilaktyczne
 • analiza wypadku
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch