Problematyczne kwestie zatrudniania i WYNAGRADZANIA w instytucjach KULTURY

Wyrok z 10 stycznia 2017 r., w którym to Sąd Najwyższy niespodziewanie uznał, że publiczne wykonanie utworu przez orkiestrę nie jest dziełem, lecz zleceniem wywołał poruszenie w instytucjach kultury.

Z kolejnego Wyroku z 2 czerwca 2017 roku (sygn. akt III UK 147/16) wynika, że Sąd Najwyższy nie dopatrzył się również cech umowy o dzieło w umowach zawartych z aktorem, konferansjerem, muzykami grającymi w zespole, z osobami prowadzącymi warsztaty z zakresu tańca, czy muzykiem, który aranżował muzykę w ramach koncertów edukacyjnych dla dzieci.

Program szkolenia

I.  ZASADY ZATRUDNIANIA W INSTYTUCJACH KULTURY

1.  Podstawy prawne zatrudnienia w instytucjach kultury
1)  Jaki zakres regulacji ma ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
2)  Kiedy i w jakich wypadkach stosuje się Kodeks pracy w instytucjach kultury?
3)  W jakich aktach wykonawczych uregulowane są sprawy płacowe i pracownicze?
4)  W jakich wypadkach tworzy się regulaminy zakładowe i co w nich należy umieścić?

2.  Pracownicy instytucji kultury
1)  Na jakich podstawach prawnych zatrudnia się pracowników?
2)  Kiedy i w jaki sposób można zatrudniać zleceniobiorców i innych wykonawców umów cywilnoprawnych?
3)  Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło w świetle najnowszego orzecznictwa SN?
4)  Jakie są zasady zatrudniania pracowników artystycznych i pozostałych pracowników?
5)  Kiedy i dla jakich pracowników istnieją ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia poza instytucją?

3.  Dyrektor instytucji kultury jako pracownik
1)  Jak przebiega procedura powołania dyrektora instytucji kultury?
2)  Czy i na jakich warunkach można zastosować umowy o pracę w przypadku p.o. dyrektora?
3)  W jaki sposób następuje odwołanie ze stanowiska dyrektora?

4.  Dyrektor instytucji kultury jako reprezentant pracodawcy
1)  Kto jest osobą zarządzającą zakładem pracy?
2)  Jaki jest status zastępców dyrektora oraz głównego księgowego instytucji i jak powinni być zatrudniani?
3)  Jaki jest status pracownika na innym kierowniczym stanowisku?
4)  Jaki jest zakres nadzoru organizatora instytucji kultury i jego uprawnień w odniesieniu do pracowników instytucji kultury?
5)  Jakie uprawnienia wobec pracowników i pozostałej kadry zarządzającej ma dyrektor?
6)  Jak rozlicza się czas pracy dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego jako osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy?

5.  Umowy o pracę w instytucjach kultury
a)  Jakie są obecnie obowiązujące rodzaje umów o pracę?
b)  Jakie mamy ograniczenia w zawieraniu umów terminowych?
c)  Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

d)  Jak prawidłowo zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
e)  Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy i za jaki okres?

 

II.  WYNAGRADZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY
1.  Czym jest wynagrodzenia pracownicze, a czym płaca zasadnicza?
2.  Jakie są inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy?
3.  Jakie są podstawy prawne ustalania wynagrodzeń w instytucjach kultury?
4.  Jak prawidłowo opracować i wdrożyć regulamin wynagradzania oraz co powinien zawierać ten regulamin?
5.  Jak zmienić i kiedy znieść regulamin wynagradzania?
6.  Jakie są najważniejsze składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, inne dodatki – funkcyjny, specjalny? Jak je ustalać oraz wypłacać?
7.  Jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników artystycznych za używanie własnych instrumentów, rekwizytów i in., albo za reżyserię, scenografię itp. (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)?
8.  Jak oblicza się nagrody jubileuszowe w instytucjach kultury dla poszczególnych kategorii zatrudnionych?
9.  Jakie odprawy przysługują pracownikom instytucji kultury?
10.  Jakie są konsekwencje błędów w wypłatach wynagrodzeń?

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch