Wycinka zieleni w 2022 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

Program szkolenia

1. Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dot. usuwania zieleni

2. Opłaty za usunięcie zieleni

3. Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków

4. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:

  a) drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
  b) krzewy w skupiskach do 25 m2
  c) drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
  d) problematyka drzew i krzewów  owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni

 

5. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową

6. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  a) wójt, burmistrz, prezydent miasta
  b) starosta
  c) marszałek województwa
  d) wojewódzki konserwator zabytków
  e) kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
  f) uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym

7. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.,  udział organizacji ekologicznych na prawach strony

8. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną

9. Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni

10. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.

11. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych

12. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  a) powrót do opłat  określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  b) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  c) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  d)
ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt  7 i 8

13. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy

14. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu

15. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody

16. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.

17. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  a) usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
  b) zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  c) inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  d) uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  e) wysokość kary- zasada
  f) wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
  g) rozkładanie kary na raty
  h) odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
  i) nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia

18. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie-  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody

19. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop

20. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch