WEBINARIUM: Tworzenie UMÓW ZLECENIA z uwzględnieniem specyfiki Instytucji Kultury

Zlecenie jest niezmiernie często wykorzystywaną umową zarówno do bardzo prostych , jak i często do bardzo rozbudowanych usług.  Jako umowa prawa cywilnego rządzi się przy tym zasadą swobody umów, która daje możliwość uregulowania w umowie wielu ważnych kwestii, o których jednak przepisy milczą, jak też doprecyzowania i zmiany wielu zapisów bezpośrednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookreślenia zobowiązania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych świadczeń, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym są zapisy dotyczące wynagrodzenia – jego wysokości, sposobów ustalania, terminów i sposobu płatności, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usług.

Na szkoleniu przedstawiona zostanie „krok po kroku” konstrukcja umowy zlecenia, przykładowe zapisy dotyczące poszczególnych elementów treści umowy. Przede wszystkim opierać się będziemy na przykładach zapisów z omówieniem skutków poszczególnych rozwiązań, wzorach umów.

Program szkolenia

 1. Umowa zlecenia – istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu
 2. Strony umowy – określenie stron ale, zapisy i zobowiązania odnoszące się bezpośrednio do nich podmiotowo (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej)
 3. Okres, na jaki umowa jest zawarta
 4. Zobowiązanie główne zleceniobiorcy – charakterystyka usług objętych umową, wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę, procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy – odniesienie w umowie).
 5. Kwestie obowiązków z zakresu bhp – zleceniodawca i zleceniobiorca, rozłożenie kosztów z tym związanych na strony, nadzór ze strony zleceniodawcy
 6. Dalsze zapisy dot. wzajemnych zobowiązań – np. kwestia wolnego przy dłuższych zleceniach, korzystanie z zaplecza socjalnego zleceniodawcy
 7. Prawa autorskie w umowie
 8. Zlecenie a dzieło – szerokie porównanie tych umów, omówienie charakterystyki dzieła koniecznego w umowie o dzieło
 9. Wynagrodzenie – różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia, terminy płatności, zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę, kwestie stawki minimalnej – sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług, zapisy „zabezpieczające” interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie, maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.
 10. Kary umowne – zabezpieczenie interesów zamawiającego,  przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych
 11. Zakaz konkurencji , obowiązek zachowania tajemnicy
 12. Zakończenie umowy, wypowiedzenie
 13. Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia
 14. Właściwość miejscowa sądu
 15. Załączniki do umowy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16