WEBINARIUM: Podatek u źródła w instytucjach kultury z uwzględnieniem Polskiego Ładu problematyczne zagadnienie związane z rozliczaniem WHT

Celem szkolenia jest przedstawianie kluczowych zagadnień związanych z podatkiem u źródła z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Program uwzględnia analizę znaczących zmian w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. w ramach pakietu „Polski Ład”. Omówione zostaną sposoby zachowania należytej staranności w poborze podatku u źródła, a także przepisy dot. m.in. rozliczenia artystów bezpośrednio jak również za pośrednictwem zagranicznych agencji artystycznych oraz zwolnienia i preferencje stosowane na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane ze stosowaniem: klauzuli „beneficial owner”, właściwych kursów walut, ubruttowieniem kwoty wynagrodzenia, certyfikatu rezydencji itd.

Program szkolenia

I. Zmiany w przepisach podatku u źródła wprowadzane pakietem „Polski Ład”

 • doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
 • przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej
 • kryterium należytej staranności
 • uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
 • posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji
 • pozostałe zmiany

 

II. Zasady poboru podatku u źródła

 1. Istota i zakres podatku u źródła (WHT)
 • siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
 • definicja płatnika dla celów podatku u źródła
 • ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
 • dochody osiąganie na terytorium Polski
 1. Podstawa prawna
 • konwencja modelowa OECD
 • ustawa CIT
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
 • interpretacja ogólna MF

3.  Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

 • zasady obliczenia podatku
 • instytucja „ubruttowienia” kwoty wynagrodzenia
 • certyfikat rezydencji (kiedy możliwe jest stosowanie kopii certyfikatu rezydencji)
 • definicja „wypłaty”
 • wynagrodzenie płatnika
 • instytucja uprawnionego odbiorcy („beneficial owner”) 
 • szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
 • kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła
 • problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp. 

4. Ograniczenia w zakresie stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła – znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty

 • opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (problemy oraz sposoby ich rozwiązywania)
 • oświadczenie płatnika (ryzyka dla składającego oświadczenie)
 1. Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
 2. Należyta staranność w podatku WHT oraz metody dokumentowania jej zachowania
 3. Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
 4. Zasady poboru podatku u źródła
 5. Odpowiedzialność płatnika
 6. Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji
 7. Obowiązku dokumentacyjne
 • deklaracja
 • informacje
 1. Podatek u źródła a obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

 

III. Problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku instytucji kultury

 1. Znaczenie specyfiki instytucji kultury dla poboru i rozliczenia podatku u źródła
 2. Pobór podatku u źródła z tytułu opłat za świadczone usług w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej wykonywanej oraz organizowanej przez podmioty zagraniczne
 3. Stawki podatku u źródła oraz zwolnienia z poboru na podst. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. Opodatkowanie WHT artystów
 5. Podatek u źródła od biletów lotniczych

6.  Odsetki

7. Należności licencyjne

 • dzieło literackie, artystyczne i naukowe
 • znaki towarowe
 • know-how
 • licencje na programy komputerowe
 • prawa do używania praw autorskich
 • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego
 • odszkodowania z tytułu naruszeń
 • stawka podatkowa
 • zasady stosowania zwolnień
 • opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Dywidendy

9. Usługi niematerialne

 • usługi doradcze
 • usługi księgowe
 • usługi badania rynku
 • usługi prawne
 • usługi reklamowe
 • usługi zarządzania i kontroli
 • usługi rekrutacji i pozyskania personelu
 • udzielanie poręczeń i gwarancji
 • pozostałe usługi

10. Opodatkowanie sportowców

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16