WEBINARIUM: Podatek od nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych

Program szkolenia

​1. Podatnik podatku od nieruchomości 

 • Właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości
 • Posiadacz samoistny a posiadacz zależny
 • Użytkownik wieczysty
 • Spółdzielnia mieszkaniowa jako podatnik
 • Posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmin)
 • Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe
 • Prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości
 • Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie związku z działalnością gospodarczą oraz znaczenie orzecznictwa NSA w tym zakresie na zakres opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych

2. Podstawa opodatkowania

 • Sposób pomiaru powierzchni gruntów
 • Zasady określania powierzchni użytkowej budynku
 • Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
 • Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania
 • Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
 • Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa
 • Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji
 • Analiza najnowszego orzecznictwa

3. Przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy

 • Budynki
  • Definicja budynku
  • Budowla spełniająca definicję budynku – zasady opodatkowania na podstawie najnowszego orzecznictwa
  • Pojęcie „trwałego związku z gruntem” –  zmiana orzecznictwa NSA
  • Sposoby opodatkowania budynków spółdzielni mieszkaniowych z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa NSA
  • Czy można opodatkować kontenery oraz inne tymczasowe obiekty budowlane należące do spółdzielni mieszkaniowych?
  • Pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
  • Budynek w złym stanie technicznym – znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  • Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków
  • Ewidencja gruntów i budynków – jak wykorzystać rozbieżne orzecznictwo NSA?
  • Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości
  • Opodatkowanie mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opodatkowania budynku związanego z działalnością gospodarczą, zajętego na cele mieszkaniowe
  • Opodatkowanie części budynku
  • Data powstania obowiązku podatkowego
  • „Wakacje podatkowe” dla nowych budynków
  • Sztuczne przesuwanie daty powstania obowiązku podatkowego
  • Czy podlegają opodatkowaniu budowle w budynkach?
  • Czy można opodatkować urządzenie w budynku?
  • Zasady opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budynkom
  • Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Grunty
  • Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku dla opodatkowania gruntów
  • Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą
  • Opodatkowanie gruntów spółdzielni mieszkaniowych
  • Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi należącymi do spółdzielni mieszkaniowych
  • Opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowej  budującej budynki mieszkalne
  • Służebność przesyłu a służebność gruntowa w podatku od nieruchomości oraz czy można uznać za służebność przesyłu umowę najmu lub dzierżawy?
  • Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu
  • Przejście obowiązku podatkowego na podatnika w przypadku gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
  • Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu
  • Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli kolejowych – analiza dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
  • Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Budowle w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Definicja budowli oraz kontrowersje związane z definicją budowli
  • Katalog przykładowy budowli i jego znaczenie dla zakresu opodatkowania
  • Definicja budynku a definicja budowli
  • Budowle należące do spółdzielni mieszkaniowych
  • Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku dla identyfikacji budowli spółdzielni mieszkaniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
  • Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania
  • Tymczasowy obiekt budowlany
  • Analiza zasad opodatkowania na przykładach różnych budowli spółdzielni mieszkaniowych
  • Co to jest budowla sieciowa w przypadku spółdzielni mieszkaniowych?
  • Urządzenia budowlane w budowlach sieciowych
  • Czy po zmianie definicji obiektu budowlanego, związek techniczno-użytkowy ma znaczenie  w zakresie opodatkowania budowli?
  • Kiedy opodatkowaniu podlegają urządzenia techniczne związane z budowlą sieciową?
  • Czy budowle osiedlowe podlegają opodatkowaniu?
  • Zasady opodatkowania kontenerów
  • Podatek od nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Opodatkowanie szaf technicznych
  • Stosunek własności oraz współwłasności i jego znaczenie dla opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości
  • Zasady opodatkowania pozostałych budowli
  • Opodatkowanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej spółdzielni mieszkaniowych
  • Opodatkowania fundamentów oraz placów
  • Opodatkowanie urządzeń i maszyn posadowionych na fundamentach
  • Drogi wewnętrzne spółdzielni – zasady opodatkowania
  • Opodatkowanie wiat i zbiorników
  • Opodatkowanie obiektów wolnostojących
  • Zasady opodatkowania budowli umieszczonych na gruncie objętych służebnością przesyłu
  • Pozostałe zagadnienia
  • Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Budowla a środek trwały – znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości
  • Definicja środka trwałego a definicja budowli
  • Kiedy środek trwały jest budowlą?
  • Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla budowli składających się z więcej niż  jednego środka trwałego
  • Podstawa opodatkowania budowli, której wartość jest niższa od wartości środka trwałego
  • Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz ich wpływ na opodatkowanie budowli
  • Zasady przeprowadzania oględzin ewidencji środków trwałych
  • Analiza środków trwałych pod kątem zupełności zapisów
  • Opinia biegłego jako podstawa ustalania wartości historycznej budowli
  • Pozostałe metody ustalania podstawy opodatkowania budowli
  • Likwidacje częściowe w trakcie roku podatkowego a prawo do korekt

4. Postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości

 • Kontrola podatkowa
 • Postępowanie podatkowe
 • Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
 • Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe – analiza
 • Jak doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • Postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji –zasady składania skutecznych  zażaleń
 • Metody doprowadzenia przez organy podatkowe do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz sposoby przeciwdziałania

5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości

 • Związek z działalnością gospodarczą jako metoda optymalizacji podatkowej
 • Definicja budynku a możliwości optymalizacji
 • Zmiana wartości budowli
 • Definicja budowli – możliwe wyłączenia z opodatkowania
 • Pozostałe metody optymalizacji
 • Znaczenie klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego w optymalizacji podatku od nieruchomości
 • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości mające zastosowanie w przypadku spółdzielni mieszkaniowych7. Zmiany w podatku od nieruchomości od roku 20228. Stawki podatku na rok 20229. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16