WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r. w podmiotach leczniczych praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Program szkolenia

Program szkolenia

1.  Rozliczenie roczne PDOP w podmiotach leczniczych za 2020 rok – podejście techniczne
•  Przygotowania materiałów do sporządzenia rozliczeń z zakresu PDOP
•  Przychody podatkowe – ustalenie przychodów podatkowych w podmiotach leczniczych
•  Wyszczególnienie różnic przychodów w ujęciu rachunkowym a podatkowym
•  Koszty podatkowe – ustalenie KUP  w podmiotach leczniczych
•  Wyszczególnienie różnic kosztów w ujęciu rachunkowym a podatkowym
•  Rachunek kosztów – praktyczne podejście wraz z omówieniem wpływu na podatek dochodowy

2.  Sporządzenie zeznania rocznego CIT 8  w podmiotach leczniczych za 2020 r.
•  Omówienie zeznania CIT 8 za 2020 r. – specyficzne uwarunkowania dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
•  Załącznik CIT ST
•  Załącznik  CIT

Załącznik CIT WZ
•  Omówienie zakresu odliczeń od dochodu możliwych do zastosowania w podmiotach leczniczych
•  Odliczenia od dochodu dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 UPDOP
•  Ustalenie zysku, straty podatkowej
•  Ustalenie podstawy opodatkowania
•  Wydatkowanie dochodów zwolnionych z podatku na cele niestatutowe
•  Szczegółowe omówienie tematyki opodatkowania wydatków na PFRON
•  Uzgodnienie noty podatkowej do zeznania CIT

3.  Omówienie kosztów niestanowiących KUP skutkujących koniecznością zapłaty podatku dochodowego

4.  Przykłady liczbowe i omówienie danych z zastosowaniem arkusza Excel

5.  Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok dotyczące podmiotów leczniczych

6.  Ważne zmiany w przepisach w 2020 r. dotyczące podatku dochodowego
•  Wyłączenia płatności gotówkowych powyżej 15 tys. zł. z KUP
•  Wyłączenia z KUP płatności na rachunki bankowe spoza „Białej listy”.
7.  Płatności przeterminowane powyżej 90 dni jako podstawa zaliczki na podatek dochodowy – niekorzystne dla SP ZOZ interpretacje przepisów

8.  Dotacje, darowizny COVID a przychody podatkowe

9.  Krótkie omówienie istotnych zmian w przepisach obowiązujących od 2020 r. i 2021 r.

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch