WEBINARIUM: Podatek VAT w SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH w 2022 r.

Program szkolenia

 1. Spółdzielnie mieszkaniowe jako podatnicy VAT
 • podatnicy VAT czynni i zwolnieni
 • „biała” lista podatników a rozliczenia podatkowe  

 1. Obowiązek podatkowy
 • zasada ogólna – dostawa towarów lub wykonanie usługi (usługi wykonane częściowo, sprzedaż o charakterze ciągłym)
 • roboty budowlane – znaczenie wyroku TSWE  w sprawie C-224/18
 • grunty, lokale, budynki, budowlane, praw użytkowania wieczystego oraz prawa spółdzielcze
 • najem, dzierżawa itp. usługi
 • refaktura mediów
 • przedpłaty, zaliczki, zadatki (problem przedpłaconego czynszu najmu)
 • odszkodowania wywłaszczeniowe
 • metoda kasowa

 1. Podstawa opodatkowania
 • zasada ogólna 
 • kwoty doliczane do podstawy opodatkowania
 • kwoty odliczane od podstawy opodatkowania
 • podstawa opodatkowania lokali,  budynków i budowli (kwestia własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu)
 • kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania (rabaty, zwroty, pomyłki in minus – obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej), w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • kwoty zwiększające podstawę opodatkowania (podwyższenie ceny, pomyłki in plus), w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM  oraz oczekujące zmiany
 • podstawa opodatkowania w procedurze VAT marża dla towarów używanych

 1. Stawki VAT
 • nowa matryca stawek  
 • stawka 8% w budownictwie, w tym prawa spółdzielcze do mieszkań
 • stawka 8% na niektóre towary i usługi (usługi doprowadzania wody, usługi wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków, utrzymanie terenów zielonych, usługi sprzątania)
 • obniżki stawek z „tarcz antyinflacyjnych”

 1. Zwolnienia od VAT
 • zwolnienia dla dostawy lokali, budynków oraz budowli, w tym oczekujące zmiany
 • zwolnienia dla dostawy terenów niezabudowanych
 • zwolnienie dla „towarów „używanych”
 • zwolnienie VAT dla wynajmu lokali mieszkalnych
 • dzierżawa gruntów rolniczych (ogródki przydomowe)
 • zarzadzanie nieruchomościami mieszkalnymi

 1. Podzielona płatność
 • istota mechanizmu podzielonej płatności
 • przymusowa podzielona płatność, w tym oczekujące  zmiany od 1 października 2021 r.
 • rachunek VAT, w tym oczekujące zmiany od 1 października 2021 r.

 1. Podatek naliczony
 • podstawowe warunki odliczenia podatku naliczonego
 • kwota podatku naliczonego
 • limitowany podatek naliczony (pojazdy samochodowe, wytworzenie nieruchomości, prewskaźnik)
 • odliczenie częściowe i proporcjonalne (korekta proporcjonalnie odliczonego podatku VAT)
 • terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • rozliczanie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia podatku naliczonego

 1. Problem z rozliczeniem podatku VAT w spółdzielni mieszkaniowej 
 • opłaty eksploatacyjne
 • komórki, piwnice, schowki, garaże
 • bezumowne korzystanie z lokalu
 • usługi utrzymania nieruchomości mieszkaniowych
 • obciążenie wspólnoty mieszkaniowej za korzystanie z mienia spółdzielni

 1. Fakturowanie
 • definicja faktury i faktury elektronicznej
 • faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur
 • ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 • obowiązek wystawienia faktury
 • dane jakie powinna zawiera faktura
 • termin na wystawienie faktury
 • faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktury
 • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych: dla firm i tzw. ludności
 • faktury wewnętrzne i noty księgowe  
 • JPK_Fa
 • przechowywanie faktur

 1. Kasy rejestrujące
 • zwolnienia z kas rejestrujących
 • kasy fiskalne on-line (wydłużone terminy wdrożenia dla niektórych branż)  i kasy wirtualne
 • paragony elektroniczne
 • zasady stosowania kas fiskalnych (m.in. przyporządkowanie stawek, zasady ewidencjonowania na kasie, odrębna ewidencja korekt, oświadczenie pracownika)
 • ulga na zakup kasy

 1. Ewidencje VAT i JPK VAT   
 • ewidencja podatnika VAT zwolnionego podmiotowo
 • ewidencja VAT podatnika czynnego i kary za błędy w jej prowadzeniu
 • JPK_VAT: wersje JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)
 • ewidencja sprzedaży (JPK_VAT): TypDokumenty, kody GTU i oznaczenia procedur   
 • ewidencja zakupu (JPK_VAT): DokumentZakupu, oznaczenia procedur

 1. Pozostałe zagadnienia
 • czynności nieodpłatne, w tym: użyczenia, VAT od zużycia artykułów spożywczych na spotkaniach służbowych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa pracy i BHP, świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
 • bony towarowe dla pracowników  
 • ulga na złe długi w podatku VAT  
 • import usług i WNT w spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Pytania i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16